Özet


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN UYGULANAN FEN EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ)
Bu araştırmanın amacı, Giresun ili okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin uygulanan fen eğitiminin içeriğine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim yılında Giresun ilinde bulunan anaokullarında çalışan okulöncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini 90 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Dağlı (2014)’nın geliştirdiği, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen eğitiminin içeriğine ilişkin öğretmen görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ve SPSS 16.0 programı ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, eğitimi sırasında okul öncesi dönemde fen eğitimi konulu dersi almalarına rağmen, öğretmenlerin hemen hemen yarısı fen eğitimi konusunda kendisini yetersiz gördükleri saptanmıştır. Fen etkinlikleri sırasında kullanılan yöntem-teknikler olarak öğretmenlerin ilk sırada tercih ettikleri yöntem deney yöntemi olmuştur. Fen eğitiminde yer verilebilecek bilimsel süreç becerileri olarak, öğretmenlerin çoğunluğu gözlem yapma becerisine yer verirken, konu olarak ise dünyanın şekli, gece-gündüz, çevre sağlığı, bitkiler ve hayvanlar konularına yer verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Eğitimi, Fen Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmen Görüşleri.