Özet


TABERÎ TEFSİRİNDE MÜTEŞÂBİHÜ’L-KUR’ÂN BAĞLAMINDA HABERİ SIFATLARA BAKIŞ
Kur’ân-ı Kerim’de Yüce Allah’ın eli, yüzü ve gözü olduğunu bildiren ayet-i kerimeler olduğu gibi, onun gelmesi, inmesi ve yakın olduğunu bildiren ayet-i kerimelerin varlığı da bir gerçektir. Yüce Yaratıcı’nın haberi sıfatları olarak bilinen bu vasıflarla ilgili ayet-i kerimelere müteşâbih ayetler denmektedir. Konu başlığında da ifade edildiği gibi çalışmamızın ana teması Yüce Allah’ın haberi sıfatlarının zikredildiği müteşâbih ayet-i kerimelerindeki müşkillerinTaberî ve diğer müellifler tarafından nasıl çözümlendiği konusunu dile getirmektir. Bu vesileyle çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün başlığı “Yüce Allah’ın Zâtı ile İlgili Müteşâbih Ayetler” şeklindedir. Burada Allah Teâlâ’ya el, yüz ve göz isnat edildiği ayet-i kerimeler ele alınmış ve ilgili ayetlerin yorumları hakkında Taberî ve diğerlerinin görüşleri zikredilmiştir. İkinci bölümün başlığı ise “Yüce Allah’ın Fiilleri ile İlgili Müteşâbih Ayetler” olup bu başlık adı altında Yüce Allah’ın semâya ve Arş’a istivâ ettiğini bildiren ayet-i kerimeler ile Yüce Allah’a ve meleklerine “gelmek” fiilinin isnât edildiği ayet-i kerimeler incelenmiş ve Taberî ve diğer müelliflerin ilgili müteşâbih ayetler hakkındaki yorumları nakledilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Taberî, Haberî, Sıfat, Müteşâbih, Te’vîl