Özet


7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN AKTİF ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Araştırmanın amacı 7.sınıf Türkçe dersinde uygulanan aktif öğrenme modelinin öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum da 2016-2017 eğitim öğretim yılında yedinci sınıfa devam eden 59 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 29 öğrenci deney grubunu; 30 öğrenci de kontrol grubunu oluşturmaktır. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada deneysel araştırma modellerinden ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Aktif Öğrenme, Eleştirel Düşünme Eğilimi, Türkçe Öğretimi, Güdülenme.