Özet


TÜRKİYE KANADA VE HOLLANDA SPOR SİSTEMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Günümüzde çağdaş spor örgüt yapılanmasının ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, kültürleri, nüfus demografik özellikleri gibi değişkenlerden etkilendiği kabul edilmektedir. İşte bu etkiyi belirlemiş ve aynı zamanda sporda katılımı sağlamış ve sporda başarılı olmuş ülkeler arasından; Kanada ve Hollanda ile Türkiye’nin “Spor Sistemlerinin” incelenerek karşılaştırılması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; Kanada ve Hollanda’daki spor teşkilatlanması ve organizasyonel yapısı, spor finansmanı, spora katılımı ve spor politikası incelenerek, spor sistemine yönelik bu uygulamaların Türkiye ile benzerlik ve farklılıklarını belirlemektir. Araştırma, bir karşılaştırmalı spor yönetimi araştırmasıdır. Araştırmada tanımlayıcı yaklaşımla beraber kısmen dikey yaklaşım, ülkelerin spor sistemlerinin karşılaştırılması olması nedeniyle ağırlıklı olarak da yatay yaklaşım kullanılmıştır. Araştırma, Kanada ve Hollanda’daki spor sistemine ilişkin bazı uygulamaların incelenmesi ve Türkiye’deki uygulamalarıyla karşılaştırılması ile sınırlıdır. Araştırmada verilerin toplanmasında belgesel tarama tekniği kullanılmıştır. Kanada ve Hollanda ile ilgili veriler, bu ülkelerin resmi genel ağ (web) sitelerinden ve kitaplardan elde edilmiştir. Karşılaştırmalı çalışmaların kendine özgü analiz yöntemlerine uygun olarak benzerlik ve farklılıklar analiz edilmiştir. Karşılaştırma sonucu benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuş, Türkiye’deki uygulamalar da göz önüne alınarak önerilerde bulunulmuştur. Araştırma sonucunda; ülkelerin bazı değişkenlere göre spor sistemlerinde farklı uygulamaların olduğu tespit edilmiştir. Kanada ve Hollanda gibi sporda gelişmiş ülkelerin spor sistemlerinin kısmen ya da tamamının devletin gözetiminde olduğu ancak sorumluluğu yerel yönetimler ile özerk yapıda örgütlenen spor kuruluşlarına devrettikleri, ülkemizde ise spor sisteminin tamamen devletin kontrolünde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Kanada ve Hollanda’da spora katılım oranının Türkiye’ye oranla oldukça yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Karşılaştırmalı spor sistemleri, spora katılım, spor finansmanı, spor politikası