Özet


AMATÖR FUTBOLCULARIN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Amaç: Bu araştırmada, amatör futbolcuların yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenler göre incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırmaya göre Balıkesir İlinin yerel amatör liglerinde farklı kategorilerinde mücadele eden 504 erkek futbolcu araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Çalışmanın verilerinin toplanmasında futbolcuların tanıtıcı özelliklerini belirlemek amacıyla soru formu ve çalışma da Demir’in (1989) Türkçe’ye uyarladığı “UCLA Yalnızlık Ölçeği” uygulanmıştır. UCLA Yalnızlık Ölçeğinin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılmadığı görüldüğünden yalnızlık düzeylerinin karşılaştırılmasında Man Whitney U ve Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan sporculardan boş zamanlarını her zaman değerlendirdiğini ifade edenlerin yalnızlık sıra ortalamasının boş zamanlarını hiçbir zaman değerlendirmediğini ifade edenlere göre anlamlı olarak daha düşük olduğu görülmektedir (p<0.05). Çalışmaya katılan sporculardan; aile yanında konakladığını ifade edenlerin sıra ortalama puanlarının yurt ve öğrenci evinde kalanlardan anlamlı derecede yüksektir (p<0.05). Çalışmaya katılan sporcuların yalnızlık düzeyleri sıra ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı olarak değişmediği görülmektedir Sonuç: Araştırmaya katılan sakatlık yaşamış sporcuların, sakatlık yaşamayan sporculara göre yalnızlık düzeyi sıra ortalamalarının daha yüksek olduğu kendilerini daha yalnız hissettikleri görülmektedir. Çalışmaya katılan sporculardan lise eğitimi olanların yalnızlık sıra ortalamalarının ön lisans, lisans ve yüksek lisans olanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan sporculardan boş zamanlarını her zaman değerlendirdiğini ifade edenlerin yalnızlık sıra ortalamasının boş zamanlarını hiçbir zaman değerlendirmediğini ifade edenlere göre anlamlı olarak daha düşük olduğu görülmektedir. Uygulayıcıların (antrenör, yönetici vb) araştırma sonuçları ışığında sporcuların yalnızlık düzeyleri ve yalnızlık yaşadıkları durumları göz önünde bulundurarak (sakatlık ve daha az serbest zaman katılımı gibi) farklı çalışmalar yaparak sporculara destek olmaları konusunda rehberlik edeceği düşünülmektedir. Bu bağlamda Amatör futbol liglerde mücadele eden sporculara sakatlıkları süresince tedavi hizmetlerinin verilmesi ve çok daha önemli olan psikolojik, mental çalışmaların futbolcuların spora dönüşlerinde yardımcı olacağı sonucuna varabiliriz.

Anahtar Kelimeler
Yalnızlık, Futbol, Amatör