Özet


TÜRKİYE'DE LAİK FRANSIZ OKULLARI (1919-1925)
Laik Fransız okulları, Osmanlı ülkesinde XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren görülmeye başlar. Bu, Fransa’da cumhuriyetçi laik okul anlayışının yerleşmeye başladığı dönemle eşzamanlı bir gelişmedir. 1914 Türkiyesi’nde toplam 163 Fransız okulundan yalnızca 12’si laik niteliktedir. Türkiye’deki Fransız okullaşmasında Katolik misyon okullarının sahip olduğu ağırlığa rağmen laik Fransız okullarının da 1914 yılına kadar belli bir gelişim içinde oldukları söylenebilir. Mondros Mütarekesi sonrasında ise bu kurumlar önemli bir etkinlik gösterememişlerdir. Bu çalışmada 1919-1925 yılları arasında Türkiye’deki laik Fransız okullarının görece elverişli koşullara rağmen neden gelişme gösteremedikleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Dönemin Fransız hükümetleri başta ekonomik ve ikincil olarak da ideolojik nedenlerle laik Fransız okullarını güçlü bir şekilde desteklememişlerdir. Türkiye’deki genç Cumhuriyet rejimi de, benimsediği milli eğitim politikası ve pedagojik anlayış doğrultusunda, laik nitelik taşımakla birlikte kozmopolit bir eğitim ortamı sunan laik Fransız okullarının gelişmesine izin vermemiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Laik Fransız Okulları, Mütareke Dönemi, Erken Cumhuriyet Dönemi