Özet


GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI DERSİNİ ALAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BU DERSE VE GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA BAKIŞI
Türkiye’de öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunları ile ilgili farkındalıklarının ne düzeyde olduğunu ortaya çıkarmanın amaçlandığı bu araştırmada, temel nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Çalışma grubu Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencileridir. Yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanan veriler betimsel analize tabii tutulmuştur. Analiz bulgularına göre; aynı zamanda günümüz dünya sorunları dersini almış olan katılımcıların dünya sorunları konusunda “çözümün bir parçası olma” olmak istedikleri, katılımcıların üzerinde durduğu en yaygın sorunların; çevre sorunları, nükleer enerji, sağlık sorunları, emperyalizm geldiği belirlenmiştir. Diğer bulgulara göre; günümüz dünyasının en önemli sorununun küresel ısınma olduğu, katılımcıların en çok çevre sorunları konusunda çözüm üretmek istedikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Nitel Araştırma