Özet


TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE TEMEL DÜZEYDE YAŞADIĞI DİL BİLGİSİ SORUNLARI
Yabancı dil öğreniminde temel düzeyde yaşanan sorunlar, öğrenim sürecini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu kritik dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler, sonraki süreçlerde çok zorlanmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de öğrenim gören Türkçe temel düzeydeki Arap öğrencilerin yaşadığı dil bilgisi sorunlarını belirlemek ve betimlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman Üniversitesi TÖMER’de Türkçe temel düzey öğrenimini tamamlamış 23 Arap öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrenim süreci araştırmacılar tarafından yürütülmüş ve süreç sonunda verileri elde etmek amacıyla görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, öğrencilerin ad durum ekleri, tamlama ekleri ve geçmiş zamanın kullanımı gibi konularda sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle, dil bilgisi kurallarında öğrencilerin kural ezberleme alışkanlığının değiştirilmesi için dört temel beceriyi içeren uygulama etkinliklerine ağırlık verilmesi, dil bilgisi kurallarının işlevsel bir şekilde metnin bağlamından hareketle verilmesi, fiil-tamlayıcı ilişkisi göz önünde bulundurularak ad durum eklerinin işlevini öğrencinin keşfetmesi için sezdirme ve keşfetme amaçlı eğitsel oyun, drama vb. yöntem ve teknikler kullanılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, Yabancı Dil, Arap Öğrenciler, Dil Bilgisi.