Özet


KISA FİLM ATÖLYESİ ÇALIŞMALARININ TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE ETNOGRAFİK BİR ALAN ÇALIŞMASI
Teknoloji bağımlılığı Türkiye’de ulusal ölçekte Yeşilay’ın yürüttüğü bağımlılıklarla mücadele programı kapsamında ele alınan bağımlılık türlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle orta dereceli okul çağındaki gençlerin teknolojiden bağımsız sosyalleşememeleri durumu olarak tanımlanan bu bağımlılık türünün diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi sosyal, kültürel ve sağlık açısından ciddi zararları olabilmektedir. Çevrimiçi etkileşimli oyunlar, siber zorbalık, kontrolsüz teknoloji ve medya kullanımı gibi alt konu başlıklarını barındıran bu bağımlılık türünün öğrenciler üzerinde ne tip etkiler uyandırdığı yakın dönem akademik araştırmaların üzerinde durduğu bir konudur. Konunun sadece tıp bilimleri çerçevesinde bir vaka olarak incelenmesi yeterli görülmemekte; etkili iletişim açısından önleyici bir takım çalışmaların yapılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Gençlerin pedagojik gelişimlerine olumlu katkı sağladığı düşünülen atölye çalışmalarından biri olarak tasarlanan kısa film atölyesi uygulamaları gençlerin bağımlılık farkındalığı geliştirme ve sosyalleşmelerine olumlu katkı sunduğu gözlenmiştir. Bu çalışma kapsamında 2016-2018 yılların arasında İstanbul Maltepe İlçesinde bulunan Yeşilay temsilciliği nezdinde gerçekleştirilen kısa film atölyesindeki uygulamalara ilişkin etnografik bir alan çalışması yapılmıştır. Bu çalışma göstermiştir ki katılım gösteren öğrenciler bir takım olumlu değişimler göstermekle birlikte yoğun teknoloji tüketimi baskın olduğundan öğrencilerin sosyalleşme ve farkındalık kazanmaları zayıf düzeyde kalmıştır. Bu etkinin sağlanamamasında gönüllü eğitmen desteğinin yetersizliği kadar, kısıtlı zaman zarfında gerçekleştirilen uygulamaların, istikrarsız katılımın, aile-STK-okul uyumsuzluğu ve eğitsel materyal eksiğinin etkisinin de olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Yeşilay, Bağımlılık, Teknoloji Bağımlılığı, Yeni Medya, Kısa Film, Eğitim, Başıbüyük