Özet


ANTALYA SANCAĞI’NDA SON OSMANLI MECLİS-İ MEBUSAN SEÇİMLERİ
Osmanlı’da seçim sistemi ilk kez Muhassıllık Meclisleri ile uygulanmıştır. II. Abdülhamit tarafından Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesinden sonra da ilk olarak 1908 seçimlerinde kanunlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkı kullanılmıştır. 1912 yılında yapılan seçimler ise Osmanlı tarihinin ilk erken seçimleri olmuş, 1914 seçimlerinde ise İttihat ve Terakki Cemiyeti tek parti olarak girmiş ve iktidara hükmetmiştir. Osmanlı’nın I. Dünya savaşından yenik çıkması ve İtilaf Devletleri ile Mondros Mütarekesinin imzalanması ile 1918 meclisi de feshedilmiş ve sıra Osmanlı’nın son seçimlerine yani 1919 seçimlerinin yapılmasına gelmiştir. Damat Ferit Paşa hükümetinin istifası akabinde Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması ile seçimlerin yolu açılmış ve 7 Ekim 1919’da seçim kararı alınmıştır. Antalya sancağı seçimleri ise İtalyan işgallerinin gölgesinde yapılmıştır. Bu çalışmada Antalya sancağında yapılan Son Osmanlı Meclis-i Mebusan seçimleri ve mebusların meclisteki faaliyetleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Meclis, Seçim, Mebus, Osmanlı İmparatorluğu, Antalya, İtalya