Özet


OTTOMANISM IN THE AGE OF DISINTEGRATION: NAMIK KEMAL AND BUTRUS AL-BUSTANI
Bu kısa çalışmada 19. yüzyılda Balkanlar ve Arap topraklarında yükselen milliyetçi/ayrılıkçı söylem ve hareketler karşında İstanbul’un aldığı tedbirlerden biri olarak Osmanlıcılık akımına değinilecek, dönemin iki önemli yazarı, Namık Kemal ve Butrus al-Bustani’nin edebî-ilmî çalışmalarıyla bu politikaya verdikleri destek üzerinde durulacaktır. Vatan kavramının farklı etnik ve dinî kimliklere sahip bu iki yazarda hangi biçim(ler)de tezahür ettiğine ayrıca dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı İmparatorluğu, Dağılma Dönemi, Milliyetçilik, Osmanlıcılık, Vatan, Butrus al-Bustani, Namık Kemal.