Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL YAZMA DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, bireylerin yazma süreçlerini kâğıttan ziyade dijital ortamlarda gerçekleştirmelerine yönelik cazip fırsatlar sunmaktadır. Tabletler, akıllı telefonlar ve taşınabilir bilgisayarlar, uzun yıllardır kâğıt ve kalem arasında süregelen ilişkiyi tehdit etmektedir. Bu duruma bağlı olarak dijital yazma, e-okuryazarlık, dijital okuryazarlık gibi kavramlar alan yazında tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin dijital ortamlardaki yazma tecrübelerini betimlemeyi amaçlamaktadır. Durum çalışması olarak desenlenen çalışmanın katılımcılarını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim fakültesinde öğrenim gören 48 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin çalışma grubuna seçilme nedenleri, günlük ve akademik yazma faaliyetlerinde tablet kullanmalarıdır. Çalışmada elde edilen bulgulardan hareketle, dijital ortamlarda yazmanın kullanıcılara; fiziksel rahatlık, zaman tasarrufu, ekonomik olma, kolay paylaşım imkânı, görsellerin kullanımı, okunaklı yazabilme, yazım ve noktalama sorunlarının azalması, sayfa düzeni ve arşivleme gibi kolaylıklar sunduğu için tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Dikkat dağınıklığı, bireyselleşme, düşünce tembelliği ve intihal ise katılımcılar tarafından dijital yazma deneyiminin olumsuz yönleri olarak ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonuçları, dijital ortamların yazma becerisi açısından çeşitli olumlu özellikleri sunmakla birlikte olumsuz yönlerinin de olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Dijital Yazma, Elektronik Ortamlar, Yazma Eğitimi.