Özet


ORTAOKULDA DEMOKRASİ ALGILARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencileri için “Okulda Demokrasi Algılarını” belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaca ulaşmak için çeşitli kaynaklar taranarak ve alandaki uzman kişilerle görüşülerek ölçek maddeleri hazırlanmış ve Malatya ili merkezinde yer alan altı ortaokuldan 276 öğrenciye, 54 maddeden oluşan beşli likert tipi ölçme aracı uygulanmıştır. Verilerin analizi için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analizlerin sonucunda ölçeğin dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Sonrasında doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve gerekli uyum iyiliği indeksleri elde edilmiştir. Ölçeği oluşturan boyutların güvenilirlik katsayılarının .807 ile .736 arasında değiştiği ve ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach’s Alpha değerinin ise .872 olduğu anlaşılmıştır. Bu bulguların ölçeğin geçerliği ve güvenirliği için tatmin edici kanıtlar olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Demokrasi Algıları, Ortaokul Öğrencileri, Ölçek Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik