Özet


EFFECT OF PRE-LİSTENING RELAXATION AND SELF-AFFIRMATION EXERCISES ON L2 LISTENING COMPREHENSION TEST PERFORMANCE
Bir Türk üniversitesinin İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 70 öğrenciyle gerçekleştirilen bu deneysel çalışma, dinleme öncesi rahatlama ve olumlama etkinliklerinin dinlediğini anlama sınav sonuçları üzerindeki etkisini incelemektedir. Deney grubundaki katılımcılar altı dinlediğini anlama deneme sınavından önce rahatlama ve olumlama etkinliklerini tamamlamışlar, kontrol grubundaki katılımcılarsa herhangi bir etkinliğe maruz kalmamışlardır. T-test sonuçları herhangi bir anlamlı farka işaret etmediğinden, dinleme öncesi etkinliklerin dinlediğini anlama sınav performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucu çıkarılmıştır. Kaygı seviyeleri Sınav Etkisi Envanteri (TII) ile ölçülmüştür. TII ön test sonuçları katılımcıların kendi algıladıkları sınav kaygılarının dinlediğini anlama sınav sonuçlarıyla arasında bir ilişki göstermemiştir ve cinsiyet açısından fark olmasına rağmen gruplar endişe seviyeleri açısından anlamlı bir fark göstermemiştir. TII son test sonuçlarıysa gruplar arasında anlamlı bir fark tespit etmiş ve böylelikle rahatlama ve olumlama etkinliklerinin algılama üerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucu çıkarılmıştır. Ayrıca, ANOVA sonuçları da zaman, cinsiyet ve grup açısından da anlamlı farklılar belirlemiştir.

Anahtar Kelimeler
Dinleme öncesi rahatlama etkinlikleri, olumlama, yabancı dilde dinlediğini anlama, yabancı dil kaygısı, sınav kaygısı