Özet


TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili görüşlerini tespit etmektedir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseniyle desenlenmiştir. Araştırmanın verileri, 2011-2012 akademik yılı bahar yarıyılında Türkiye’nin batısında yer alan bir üniversitede öğrenim gören Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 25 dördüncü sınıf öğretmen adayıyla görüşülerek toplanmıştır. Araştırmada örneklem grubunun belirlenmesinde tipik durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri görüşme soruları yoluyla elde edilmiş olup, elde edilen veriler içerik analizi yoluyla temalara ayrılarak kodlanmıştır. Araştırmada öğretmen adayları, öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama öğretmeninden kaynaklanan sorunlar, okuldaki öğrencilerden ve okul yönetiminden kaynaklanan sorunlar ve öğretmen adaylarının kendilerine ait uygulamada yaşadığı sorunlara değinmişlerdir. Öğretmen adayları, teoride düşündüklerini uygulamaya geçirememekte, KPSS yüzünden derse karşı tam olarak motive olamamaktadır. Öğretmenlik uygulaması dersinin süresi çoğu öğretmen adayına göre yeterli olarak gözükmektedir. Öğretmenlik uygulamasının en önemli etkisi öğretemen adaylarına tecrübe kazandırması ve onların heyecanlarını yenmelerini sağlamasıdır. Alanyazındaki diğer araştırmalar incelendiğinde, araştırmanın sonuçlarıyla benzer ve farklı bulgulara ortaya çıkmış, elde edilen bulgular tartışma bölümünde ele alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayları, Türkçe eğitimi