Özet


CELVETÎ TARİKATINDA ÇOCUK HUKUKU İLE İLGİLİ BİR RİSÂLE: HUKÛK-I VELED
Bu makalede 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında yaşamış Celvetî şeyhlerinden Üsküdarlı Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgiler verilip “Hukûk-ı Veled” adlı risalesi kısaca özetlenmiş, daha sonra da günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Bandırmalı-zâde Ahmed Münib Efendi, 1275/1858 tarihinde Üsküdar’da Tavaşî Hasan Ağa Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Babası Bandırmalı-zâde Şeyh Küçük Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1329/1911)’dir. Tahsilini sırasıyla Üsküdar Fıstıklı Mektebi, Paşakapısı Rüştiyesi ile Toptaşı Askerî Rüştiyesi’nde tamamlamıştır. Ahmed Münib Efendi, amcası Şeyh Mehmed Fahreddin Efendi (ö. 1311/1893) vasıtasıyla tasavvuf yoluna girmiş ve babası Mehmed Gâlib Efendi’den tarîkat icâzetini almıştır. Ayrıca Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’nde uzun bir süre memurluk yaptıktan sonra 1909 yılında Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra Cihât İdâresi Kâtipliği’nden kendi isteğiyle emekli olmuştur. 1336/1918 yılında Üsküdar’da vefât eden Ahmed Münib Efendi’nin basılı ve basılı olmayan birçok eseri vardır. Hukûk-ı Veled, çocukla ilgili ayet ve hadisler, çocuk doğduğunda yapılacak görevler, akika, emzirmek, çocuğun ağlaması, çocuğa güzel isim konulması, sünnet ettirmek, evlendirmek, çocuğa güzel terbiye vermek, tahsil yaptırmak gibi konulardan bahsetmektedir.

Anahtar Kelimeler
Celvetiyye, Şeyh, Haşimiyye, Bandırmalı-zâde Ahmed Münib, Hukûk-ı Veled