Özet


ÇELİŞMEZLİK İLKESİ BAĞLAMINDA ANADİLDE EĞİTİM
Aristoteles çelişmezlik ilkesini kısaca, bir niteliğin bir konuya hem ait olması hem de ait olmamasının imkânsız olması şeklinde tanımlamaktadır. Dil, insanlar arasında anlaşma ve iletişim kurmayı sağlayan bir araç olduğu gibi düşünmenin de en önemli araçlarından biridir. Bireyin davranışlarında istenen değişiklikleri oluşturma işi olarak tanımlanan eğitim, toplumsal yaşamın ihtiyaç duyduğu bireyleri istenilen düzeyde yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunu da gerçekleştirmenin en etkili yolu eğitim alacak olan bireyin sahip olduğu dil ile yapmaktır. Kendi geleceklerini garantiye alma düşüncesiyle kendi anadillerinden başka dillere yaşam hakkı tanımayanlar her ne kadar ilk görünüşte haklı görünseler de kendileri için önem atfettikleri şeyi başkaları için önemsiz görmelerinden dolayı çelişkiye düşmektedirler. Doğal bir hak olan anadilin bireyin elinden alınması veya bireye yasaklanmış olması bireye yönelik haksızlık yapılmış olduğu gibi aynı zamanda insanlığa karşı da yapılmış bir cinayettir.

Anahtar Kelimeler
Çelişmezlik ilkesi, anadil, eğitim, insan