Özet


ZEYNİZADE MEHMET HAZIK’IN “TERBİYE” İSİMLİ ESERİNİN FİKİR TERBİYESİ BÖLÜMÜNÜN SADELEŞTİRME VE TETKİKİ
Bu çalışmanın amacı Osmanlının son dönem eğitimcilerinden olan Zeynizade Mehmet Hazık’ın Terbiye (Terbiye-i Bedeniye, Terbiye-i Fikrîye ve Terbiye-i Ahlakiye) isimli eserinin Terbiye-i Fikrîye bölümünün tetkik edilerek günümüz Türkçesine aktarılmasıdır. Çalışmanın tetkikinde müellifin görüşlerinin tarihi ve dini kökenlerinin belirlenmesi, kendinden sonraki ve günümüzdeki eğitim düşüncesi ile karşılaştırılması, açıklanmaya ve tenkide muhtaç noktaların tenkit ve açıklanması, günümüz eğitim çalışmaları için istifade edilebilecek fikirlerin tespit edilmesine yönelik bir yöntem takip edilmiştir. Çalışma sonucunda müellifin eğitimde yeni eğitim düşüncesine yakın fikriler ileri sürdüğü ve düşünce eğitiminde öğrenciye görelik, tedricilik, somuttan soyuta, yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene ilkelerine önem verdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Düşünce Eğitimi, Fikir Terbiyesi, Zeynizade Mehmet Hazık, Osmanlı Son Dönem Eğitimcileri.