Özet


GÜMÜLCİNE'NİN İDARİ YAPISI VE NÜFUSU (1831-1900)
Bu çalışmada Batı Trakya’nın önemli bir merkezi olan Gümülcine’nin 1831-1900 yılları arasındaki idari yapısı ve nüfusu incelenmiştir. 19. yüzyılda önce Selanik vilayeti bünyesinde bir kaza olan Gümülcine, 1864 vilayet düzenlemesinden sonra Edirne vilayetine bağlanırken bir süre sonra da sancak merkezi yapılmıştır. Müslüman, Rum, Bulgar, Yahudi ve Kıbtî nüfusu ile Osmanlı çoğulculuğunun güzel bir örneğini teşkil eden Gümülcine, çevresinde öne çıkan bir merkez olmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası yaşanan mecburi göçler sırasında geçici iskân bölgesi haline gelmiş, 20. yüzyıla girilirken hâkim unsur olan Müslüman nüfus daha da artmıştır. Arşiv belgeleri ve salnamelerden bu değişim ve süreci takip etmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Gümülcine, 19. yy, kaza, nüfus, Edirne, Selanik, Batı Trakya