Özet


ÇOCUKLARA ROL MODEL OLMASI BAKIMINDAN MİLLÎ MÜCADELE KAHRAMANLARI VE EDEBÎ ESERLERE YANSIMASI: “KURTULUŞUN KAHRAMANLARI” KİTAP DİZİSİ ÖRNEĞİ
İnsanın gelişiminde çocukluk döneminden başlayarak rol model alma kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Model alma, kişiliğin henüz tam olarak oluşmadığı çocukluk döneminde daha çok ortaya çıkmaktadır. Çocukların model aldıkları kişilerle özdeşim kurdukları düşünüldüğünde kişilik oluşumu ve gelişiminde model almanın önemli bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Taşıdıkları özelliklerle çocukları doğru modellerle buluşturmada edebî eserlerden ve bu eserlerin kahramanlarından yararlanmak mümkündür. Bu çalışmada, çocukların yakinen tanımasalar bile ismen bildikleri Millî Mücadelenin yerel kahramanlarının “Kurtuluşun Kahramanları” kitap dizisinden hareketle çocuklara rol model olarak hangi kişilik özelliklerini yansıttıklarını belirlemektir. Bu bağlamda kitap dizisinde yer alan10 kitap doküman analizi yoluyla incelenmiş, kahramanlar kişilik özellikleriyle ortaya konmuş ve çocukların kişilik gelişimine verecekleri katkı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın bulgularından hareketle, Millî Mücadelenin yerel kahramanlarının başta vatan sevgisi olmak üzere özgürlük, azim ve kararlılık, birlik-beraberlik ve dayanışma, inanç, ümit, cesaret, güven-güvenilirlik, sorumluluk, sabır, liderlik gibi karakter özelliklerini kazandırmada çocuklara rol model olabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Rol model olma, Millî Mücadele, yerel karakterler, edebî metinler.