Özet


İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NIN KURULUŞU
Türkiye'de Çalışma Bakanlığı'nın kurulması 1945 yılının ikinci yarısına rastlar. Bu tarih İkinci Dünya Savaşı'nın neticelendiği tarihle örtüşür. Türkiye'nin savaş sırasında izlediği politikalar, savaşın sonunda yöneticileri hem iç hem de dış politikada zor durumda bırakmıştır. Dış politikada karşılaşılan sorunlar Sovyetler Birliği'nin baskılarına karşı İngiltere ve ABD'nin desteği aranarak aşılmaya çalışılır. İç politikadaki sorun ise İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan uygulamalar neticesinde halkın rejime yabancılaşmasıdır. Ülke içindeki yarı seferberlik hali; dinamik işgücünün askere alınmasına neden olmuş ve bu durum üretimi düşürmüştür. Bununla beraber uygulanan ekonomi politikaları işçileri, memurları ve dar gelirli yurttaşları rejime yabancılaştırmıştır. Bu durumun farkında olan Tek Parti Yönetimi halkı kazanmak için bazı adımlar atar. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Ormanların devletleştirilmesi ve Çalışma Bakanlığı'nın kurulması ve İş Kazaları ile Mesleki Hastalıklar ve Analık Sigortası hakkındaki kanunun kabul edilmesi bu girişimler arasındadır. Bu makalede İkinci Dünya Savaşı süreci içerisinde Türkiye ve Dünya'da yaşanan gelişmeler ele alınmış ve Tan, Cumhuriyet ve Akşam gazeteleri incelenerek Çalışma Bakanlığı'nın kuruluşunun basındaki yansımaları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çalışma Bakanlığı, Sadi Irmak, II. Dünya Savaşı, CHP