Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK EĞİTİM TARİHİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Türk Eğitim Tarihi dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2014-2015 eğitim öğretim döneminde Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 333 öğrenciden oluşmaktadır. 333 katılımcının % 70,8’i (236) kadın, %29,2’si (97) erkektir. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ve Kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin aynı sıra bağımsız gruplar için t testi, tekyönlü varyans analizi ve tukey testi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları erkek öğrencilerin Türk eğitim tarihi dersine yönelik tutumlarının kadın öğrencilere kıyasla daha olumlu olduğunu göstermiştir. Ayrıca sınıf düzeyi açısından ve bölümler açısından da anlamlı farklılaşmaların olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmanın sonuçları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türk Eğitim Tarihi Dersi, Derse Yönelik tutum, Öğretmen adayları