Özet


1925-1945 YILLARI ARASINDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE İDARİ DÜZENLEMELER
Bu çalışma 1925-1945 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan idari düzenlemeleri içermektedir. Şeyh Said Hadisesi sonrası oluşan konjonktür, Cumhuriyet idarecilerini bölge ile ilgili bazı idari düzenlemeler yapma gereksinimine itmiştir. Bu gereksinim ve gerekçeye paralel olarak vilayetlerin sınırları başta olmak üzere bazı vilayetler ortadan kaldırılırken, bazı vilayetler de ilçe durumuna düşürülmüştür. Adı geçen dönemde yapılan bu idari düzenlemelerin amacı Şeyh Said İsyanı sonrası bölgede merkezi yönetimin ağırlığını hissettirmektir. Bu nedenle başta güvenlik olmak üzere alınan bütün tedbirler, devletin doğu ile ilgili projeksiyonlarını ön plana çıkarmaktadır. Çalışmada ayrıca, parti-devlet bütünleşmesinin oluşturduğu atmosfere bağlı olarak belediye seçimlerinin yapılmamasının ne gibi sonuçlar doğurduğuna da yer verilmiştir. Bilhassa İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığına atanacak kişiler hakkında valilerin mütalaaları da istemesi ve buna göre atama yapılması da dikkat çekicidir. Çalışmanın son kısmında parti devlet kaynaşmasının getirmiş olduğu yönetimsel içeriğin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki idari düzenlemelere olan etkisine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Şeyh Said İsyanı, Belediye, Vali, Kaymakam, Yönetim, Umumi Müfettiş.