Özet


MÜNECCİMBAŞI TARİHİ’NDE II. SELİM DÖNEMİ
Özet: Müneccimbaşı Ahmed Dede Efendi’nin halen büyük bir bölümü yazma eser olarak bulunan ve günümüze kadar ancak %25’i tahkik edilen Câmiu’d-düvel’den Sultan II. Selim dönemini tahkik edip, bu dönemde vuku bulan hadiseleri tespit etmek mümkündür. Zira ihtişamlı bir sultanın ardından tahta geçmesi ve hepsi deniz seferi olması sebebiyle hiç sefere çıkmaması yüzünden II. Selim dönemi, onun bir mirasyedi veya saltanat topraklarını koruyup genişleten güçlü bir sultan olduğu yönünde, birbiriyle çelişen bazı tartışmalara konu olmuştur. Dolayısıyla bu çalışmanın hedefi hem Müneccimbaşı’nın eseri Câmiu’d-düvel’in çalışılmayan bölümlerini literatüre kazandırmak hem de Kanunî Sultan Süleyman döneminin gölgesinde kalmış olan Sultan II. Selim’in saltanat yıllarını aydınlatmaktır.

Anahtar Kelimeler
II. Selim, Osmanlı, Müneccimbaşı, Camiu’d-düvel