Özet


UŞAK REDİF TABURU ve YAPTIĞI HİZMETLER
Osmanlı Devletinde III. Selim döneminde başlayan Nizam-ı Cedid hareketi, II.Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile sonuçlanmış, Osmanlı Devleti ordu teşkilatını yeniden düzenlemiştir. Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile birlikte ortaya çıkan asker ihtiyacını karşılamak amacıyla, bir yandan İstanbul merkezde “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye” ordusu oluşturulurken diğer yandan da taşrada “Redif-i Asâkir-i Mansûre” teşkilatı devreye sokulmuştur. 1834 yılında kurulan redif teşkilatının amacı, nizami birliklerde askerliğini tamamlayan tecrübeli erlerden daha fazla yararlanmak, taşrada düzen ve asayişi sağlamak ve devlete daha az maliyeti olan ihtiyat birlikleri tesis etmekti. Her sancakta birer redif taburu oluşturulmuş, nüfusu tabur oluşturmaya yetmeyen sancaklar, diğer sancaklarla birleştirilmiştir. Yılda bir defa bulundukları kaza merkezine gelerek bir ay kadar eğitim yapan ve sonra köylerine dönen redif askerleri, bulundukları bölgede asayişin sağlanmasında, isyanların bastırılmasında etkili olmuş, savaş zamanlarında nizamiye birliklerine yardımcı olmak amacıyla cepheye sürülmüştür. Zamanla redif teşkilatındaki bozulma, redif birliklerinin eğitim ve disiplinine de yansımış, Balkan Savaşlarında yaşanan facianın sorumlusu olarak görülen redif teşkilatı, 1913 yılında kaldırılmıştır. Çalışmamızda, 1849 yılından itibaren faaliyetlerini takip edebildiğimiz Uşak Redif Taburu hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. 1878 yılına kadar 1.Hassa Ordusu 5.Redif Alayına bağlı olan Uşak Redif Taburunun daha sonra II. Orduya bağlı 26.Redif Alayına bağlandığı görülmektedir. Uşak Redif Taburu 1891 yılındaki Yemen İsyanı, 1897 yılındaki Osmanlı-Yunan Savaşı ve 1912-1913 yıllarındaki Balkan Savaşları başta olmak üzere pek çok savaşta aktif görev almıştır. Çalışmamızda Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Hüdavendigar Vilayeti Salnamelerindeki bilgilerden yola çıkarak, Uşak Redif Taburunun kuruluşu, teşkilat ve kadro yapısı, Taburda görev yapan subayların terfi ve emeklilik işlemleri, Taburun savaşlarda, isyanların bastırılmasında ve asayişin sağlanmasında aldığı görevler hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Uşak Redif Taburuna ait ortaya konulacak bilgilerle, Osmanlı Devletinin son döneminde uygulanan redif teşkilatının taşradaki yansımaları hakkında yapılacak araştırmalara ve Uşak şehir tarihine ilişkin çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Uşak, Redif, Uşak Redif Taburu, Osmanlı Devletinde Ordu