Özet


1926 İLE 2005 YILLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN GEOMETRİ KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
Bu araştırmada 1926 yılı müfredât programına uygun hazırlanan ilkokul 4. sınıf tatbikatlı hendese (geometri) ders kitabında yer alan geometri kavramları ile 2005 yılı öğretim programına uygun hazırlanan ilköğretim matematik ders kitapları içerisindeki geometri öğrenme alanına ilişkin kavramların karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma verilerine göre, 1926 öğretim programının pragmatik eğitim felsefesi temel alınarak oluşturulduğu görülmüştür. Bu bağlamda ders kitapları uygulamalı ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye yönelik hazırlanmıştır. 2005 öğretim programında ise yapılandırmacı yaklaşım temel alınmıştır. Program, öğrenci merkezli ve günlük yaşama yönelik uygulamaların yer aldığı bir çerçevede hazırlanmıştır. İki program karşılaştırıldığında benzer bir içerik ve yaklaşım sergiledikleri tespit edilmiştir. Bu araştırma ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı 2005 yılından önceki tüm eğitim programlarının, geleneksel eğitim anlayışına sahip olduğu yaygın kanısının aksine, yapılandırmacı yaklaşımın temeli olan pragmatik eğitim felsefesinin Erken Cumhuriyet Dönemi’nde de kullanıldığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Tarihi, Geometri, Hendese, Ders Kitabı İncelemesi