BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(Examining Hopelessness Levels of School of Physical Education and Sport Students )

Yazar : Esra BAYRAK AYAŞ   - Hande İNAN - Mehmet KARTAL - Atalay GACAR - Ümit YETİŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : XXVIII
Sayfa : 563-580.


Özet
Bu araştırmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın evrenini, Adıyaman Üniversitesi, örneklemini ise 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya toplamda 147 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin, umutsuzluk düzeylerini ve demografik bilgilerini belirlemek amacıyla iki bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümü, araştırmaya katılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin demografik bilgilerine yönelik altı soru içermektedir. Anketin ikinci bölümünde ise Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Beck Umutsuzluk Ölçeği (Beck Hopelessness Scale-BHS)” yer almaktadır. Elde edilen veriler SPSS 15,0 istatistik programında analiz edilmiş ve verilerin istatistik geçerliliği için 0,05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. Sonuç olarak; beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu ve ölçeğin alt boyutlarından ise en yüksek puanı Motivasyon kaybı alt boyutunun aldığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin yaş, cinsiyet, sınıf düzeyleri, ailelerinin gelir durumu ve ailenizin kaçıncı çocuğusunuz gibi değişkenler ile umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Beden Eğitimi, Öğrenci, Umutsuzluk, Psikoloji

Abstract
In this study, examining of hopelessness levels of school of physical education and sport students in terms of different variables were purposed. The universe of study were consisted from Adıyaman University, the sample of study were consisted of school of physical education and sport students who studied in 2016-2017education season. Totally 147 person participated to the study. A questionnaire which one consisting from two parts were performed to determine demoghraphic informations and hopelessness levels of students. The first part of questionnaire includes six questions towards demographic informations of school of physical education and sport students. In he second part of questionnaire there were ‘’Beck Hopelessness Scale-BHS’’ that devoloped by Beck and his friends. Collected data were analyzed in SPSS 15 statistics progam and 0,05 were considered as significance level for validity of data. Consequently; hopelessness levels of school of physical education and sport students were high and among the sub dimensions of scale ‘’loss of motivation’’ received higher scores were determined. Furhermore there were significant difference was encountered between hopelessness levels of students and variables of age, gender, class levels, income status of families and which (in order) child you are in your family.

Keywords
Physical Education, Student, Hopelessness, Psychology