POPÜLER KÜLTÜR VEYA “BEYAZ CAMIN” DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Popüler Kültür Üzerine Etkisi
(The Impact of Television on Popular Culture as a Mass Communication Tool )

Yazar : Hatice ÖZER    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : XXVIII
Sayfa : 541-562.


Özet
Gelişen bilim ve teknoloji dünyada ve Türkiye’de insan yaşantısını etkilemeye devam etmektedir. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte insanlar gelişmeleri takip edemez hale gelmiştir. İletişim ve kitle iletişim araçlarının rolü bu noktada önemlidir. Günümüz dünyasında toplumun inşasında kitle iletişiminin ve kitle iletişim araçlarının gücü tartışılmaktadır. Bu durum, genelde iletişim ve özelde kitle iletişim araçlarına yönelik ciddi bir ilgi olmasının nedenidir. Her ne kadar gelişen iletişim teknolojilerinin hızına yetişmek zor olsa da, kitle iletişiminin birey ve toplumu etkilemesi kolay olmaktadır. İnsanların adeta bir parçası, bir duyu organı haline gelen bu araçlar günümüzde yaşamın her alanına girmiştir. Bir kitle iletişim aracı olarak daha uzun bir geçmişi olan televizyon hala toplum üzerinde etkilidir. Bugün de kitle iletişiminde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, televizyon ekranlarından yayılan görüntüler bağlamında popüler kültür sorunsalı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Popüler kültür, televizyon, kitle iletişim araçları, modernizm, postmodernizm.

Abstract
Sciense and tecnology in the world and Turkey continues to affect human life. It has rapidly become can not keep up with developments in tecnology. The role of communication and mass media is important at this point. The power of mass media in the construction of society are discussed in today’s World. This condition is usually caused by a serious interest in communication and in paricular the mass media Even though it may be difficult to keep up with the pace of advances in communication technology, the influence of mass media and community is easy. Almost a part of the people this tool has become a sensory organ has entered into every area of life today With along history of television as a mass medium is still an impact on society. Today also has an important place in the mass media. In this study, in the conteext of the television screen displays spanning discussed the problem of popular culture.

Keywords
Popular culture, television, mass media, modernism, postmodernism.