TIMAR SİSTEMİ ÜZERİNE SİSTEM ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE BİR YAKLAŞIM: ORDU YÖRESİ
(An Approach on the Tımar System in the Framework of System Analyses: Ordu Region )

Yazar : Leyla Aksu KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : XXVIII
Sayfa : 71-107.


Özet
Sistem analizi çerçevesinde bir yaklaşım belirlemek üzere kurulu bu çalışmada, Ordu yöresi örnekleminde, tımar sisteminin işleyişi, sistemde yaşanan değişimin ve dönüşümün emareleri hakkında bir analiz yapılmaya çalışılacaktır. Bunun için tımar sistemine kaynaklık eden –yöreye ait- Tahrir Defterleri, Tımar ve Zeamet Ruznamçe Defterleri ve Cebe-yoklama Defterleri’nin verileri kullanılacaktır. Bu defterlerinin verilerinden hareketle tımar sisteminin girdi-çıktıları ve dönüşümün temel dinamikleri, sistem analizine dair modelleme çalışmaları ekseninde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Tımar Sistemi, Sistem Analizi, Değişim/Dönüşüm

Abstract
This study is based upon determining an approach within the frame of system analyses. In this study, modus operandi of timar system, indications of alteration and transformation in the system in Ordu region will be analyzed. In order to this analyses, local Tahrir Registers, Timar and Zeamet Ruznamçe Registers and Cebe-yoklama Registers as sources for timar system will be used. With reference to data from these registers, inputs and outputs of timar system, fundamental dynamics of transformation will be examined within the frame of modeling studies concerning system analyses.

Keywords
Ottoman State, Timar System, System Analyses, Alteration/Transformation