AMASYA İDADİ MEKTEBİ
(Amasya High School )

Yazar : Emine ALTUNAY ŞAM    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXIX
Sayfa : 181-203.


Özet
Osmanlı Devleti’nin geleneksel eğitim sistemi, Padişah II. Mahmut döneminden itibaren değişmeye başlamış, Tanzimat ve meşrutiyet dönemlerinde ivme kazanmıştır. Rüştiyelerin sayılarının artması, İstanbul’da bazı meslek okulları ve yüksekokulların açılması, rüştiye ile bu okullar arasında bir eğitim kademesinin kurulmasını zorunlu kılmıştır. Öte yandan Osmanlı tebaasının bütünlüğünün önem arz ettiği bu yüzyılda, Müslüman ve gayrimüslim Osmanlı tebaası olan tüm çocukların eğitim görmesinin gereği, idadîlerin açılmasında önemli birer etken olmuştur. İdadi mekteplerinin açılması başta ekonomik olmak üzere bazı sebeplerden dolayı Tanzimat devri sonuna kadar ihmal edilmişse de Abdülhamit döneminde eğitim alanında önemli mesafe alınmış, açılan mektep sayısı hızla çoğalmıştır. Öncelikle Vilayet merkezlerinde açılan idâdî mekteplerinin sancak merkezlerinde açılması 1882’den itibaren gerçekleşmiştir. Bunlardan biri de 1897’de Amasya’da Saraydüzü mevkiinde açılan İdâdi Mektebi’dir. Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında eğitim sistemindeki yeniliklerin köşe taşları olan idadi mekteplerinden birisi olan Amasya İdadi Mektebi bu araştırmanın konusunu teşkil etmektedir. Çalışmada, mektebin açılışı, öğretim programları, öğretim kadrosu ve öğrenci sayıları hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Eğitim Sistemi, İdâdî Mektebi, Amasya, Öğretim Kadrosu.

Abstract
The traditional education system had been starting to change at Mahmut II perion and accelated in Tanzimat and reformist periods. When the number of secondary (Rüştiye) increased, vocational schools started to give education in Istanbul and it needed to establish a new type of school between these schools. On the other hand, it was essential to keep the peace among the minorities in this time period and it was necessary to train all children of the minorities and Muslim people so the opeingg of the high schools became important. Although the opening of the high schools were neglected till the end of Tanzimaat period because of economical reasons, many educational developments were made in Abdülhamit period and the number of these schools increased . These schools were first opened in the cities in 1882 and then they were seen in sanjaks. One of them was the high school started in Amasya, Saraydüzü district in 1897. The Amasya High school is the basis of this study. In this study, knowledge about the opening of this school, its teaching staff, teaching programs and number of students were given.

Keywords
Ottoman education system, High ( İdâdî) School , Amasya, Teaching Staff.