BAĞDAT VİLÂYETİ’NDE OSMANLI DÖNEMİNE AİT MODERN ASKERİ OKULLAR
(Modern Military Schools In Baghdad Province During The Ottoman Period )

Yazar : Nurgül BOZKURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXXI
Sayfa : 83-111.


Özet
Osmanlı Devlet adamları XVIII. yüzyılın başından itibaren savaşların yenilgi ile sonuçlanmasını önlemek amacıyla öncelikle yabancı uzmanlardan faydalanmak suretiyle askerî alanda yenileşme hamlesine girişmiştir. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise modern askerî eğitim kurumlarının oluşturulmasına başlanmıştır. Askerî, siyasî ve ekonomik gerilemeyi durdurmak isteyen Osmanlı Devlet adamları, askerî eğitimde başladığı batılılaşma hareketlerini XIX. yüzyılda ülkenin geneline yayarak taşrada da askerî eğitim kurumları açmıştır. Öncelikle ordu merkezlerinde askerî okullar açarak devletin ihtiyacı olan modern tarzda yetişmiş subay ihtiyacını temin etmeye çalışmıştır. Bu bağlamda ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman daha sonra da IV. Murad zamanında Osmanlı topraklarına katılan ve 1639’dan 1917’e kadar Osmanlı toprağı olan Bağdat Vilâyeti’nde ilk modern askerî rüşdiye okulu, Bağdat valisi Midhat Paşa zamanında (1869-1872) açılmıştır. Daha sonraki yıllarda bunu İdâdî ve Harbiye okullarının açılışı takip etmiştir. Bu çalışmada 6. Ordunun Merkezi olan Bağdat Vilâyeti’nde açılan askerî mekteplerden rüşdiye, idâdî ve harbiye ele alınacaktır. Bu okullarda görev alan idareciler, öğretmenler, zâbitler, memurlar, hademeler ile eğitim öğretim sırasında verilen dersler ve öğrenci sayıları ile ilgili bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Bağdat Vilâyeti, Askerî Okullar, Harbiye, Eğitim, Mektep

Abstract
From the XVIII. Century Ottoman statesmen initiated renovations in the military with the assistance of international experts to avoid defeats. At the end of this century modern military educational institutions began to open. In order to avoid military, political and economic decline military education institutions became widespread in the XIX. Century, including rural areas. First modern educated military officers were produced in the provinces. In the province of Bağdat which became part of the Ottoman Empire during the Kanuni Sultan Süleyman era and then during the IV. Murad era and was a province of the Empire between 1639 and 1917 the first modern military rushdiyye (military junior high school) was opened in the period of Midhat Pasha (1869-1872) who was the governor of the province. Later a military high school and higher military education schools were opened in the province of Bağdat. This study deals with the description of these military schools in the province of the Bağdat which was the center of the 6. army. More specifically, information about their administrators, teachers, military officers, civil servants and janitor will be provided as well as the courses and the number of students will be given.

Keywords
Ottoman Empire, Province of Baghdad, Military Schools, Military Academy, Education, School.