KALKINMA PLANLARINDA YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
(Comparative Analysis Of Higher Education Policies In Development Plans )

Yazar : Nazife KARADAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 761-786.


Özet
Yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler, yükseköğretim projeksiyonları ve yükseköğretim sisteminin sorunları bu alanda birtakım politikaların belirlenmesini ve sürecin belirli hedefler doğrultusunda ilerlemesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda Kalkınma Planlarında yükseköğretimin işlevleri, yükseköğretimde nitelik ve niceliğin arttırılması, yükseköğretimin uluslararasılaşması, yükseköğretime geçiş, yükseköğretim sisteminin yönetimi, yapısı ve finansmanı, öğretim üyesi yetiştirme gibi pek çok konuda politikaya yer verilmektedir. Bu araştırmada Kalkınma Planlarında yer alan yükseköğretim alanındaki politikaların tematik olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kalkınma planlarında -özellikle 1990’li yılların ortalarına kadar- niceliksel gelişmelere odaklanıldığı uluslararasılaşma, öğretim elemanı hareketliliği, kalite güvencesi gibi nitel gelişmelerin ikinci planda kaldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Kalkınma Planları, Yükseköğretim, Politika Analizi.

Abstract
Current developments in higher education, higher education projections and problems of the higher education system require some policies to be defined in this area and the process to progress towards specific goals. In this context, policies on higher education, such as increasing the quality and quantity in higher education, internationalization of higher education, transition to higher education, management of higher education system, structure and financing, training of teaching staff are included in the Development Plans. In this research, it is aimed to thematically examine policies in the field of higher education in Development Plans. Qualitative research techniques were used in the study designed using document review. Descriptive analysis and content analysis techniques were used together in the analysis of research data. According to the results of the research - until the mid-1990s focused on qualitative improvements in Development Plans and qualitative developments such as internationalization, mobility of teaching staff and quality assurance have not been addressed.

Keywords
Development Plans, Higher Education, Policy Analysis.