OSMANLI DEVLETİ’NDE MÜFTÜLÜK KURUMU: ANADOLU MÜFTÜLERİ
(Office of Mufti in the Ottoman Empire: Muftis of Anatolia )

Yazar : Mehmet Sait SÜTCÜ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXXII
Sayfa : 459-536.


Özet
Müftülük Kurumu, dinî konulara yönelik fetva veren ve tarih boyunca bütün Türk-İslam Devletlerinde görülebilen bir teşkilattır. Osmanlı Devleti’ne kadar farklı şekillerde varlığını göstermiş ve Osmanlılar zamanında en nihai şekline bürünmüştür. Osmanlı Devleti’nde özellikle merkeze uzak olan bölgelerde çok önemli bir rol üstlenmiş ve şer’i konulara ilişkin durumlarda tek yetkili kurum olmuştur. Bundan dolayı Osmanlı Anadolusu’nda bulunan bu kurumun detaylıca irdelenmesi çok önemlidir. Bu bakımdan, bu çalışma ile Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki idari birimlerinde bulunan müftülük kurumları ve bu kurumların çalışanları ele alınmıştır. Kurum çalışanı olan müftüler ile ilgili arşiv belgeleri titizlikle incelenmiş ve Anadolu müftülerine dair bilgiler ışığında Osmanlı’nın Anadolu Müftülük Kurumu açıklanmaya çalışılmıştır. Konuya ilişkin veriler tablolar halinde de verilmiş ve bu kurumun izahı daha somut bir şekilde yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müftü, Müftülük Kurumu, Anadolu Müftüleri.

Abstract
Office of Mufti, which is an institution that gives fatwa on religious subjects, had existed in whole Turk-Islam states. It continued its existence with some changes until Ottoman Empire and gained its final form in Ottoman era. The institution took an important role especially in distant provinces and had been the only authorized institution about subjects related to Sharia. Thus, it is important to study this institutions position in Anatolia in detail. In this study, institution and employees of Office of Mufti in the administrative units of Ottoman Anatolia has been studied. Archive documents about muftis as employees of the institution have been carefully analyzed and in the light of acquired data, Anatolian Mufti organization of Ottoman Empire had been clarified as far as possible. In order to concretize the interpretation of the institution, related data tables have been added.

Keywords
Mufti, Office of Mufti, Muftis of Anatolia.