KYZİKOS DENİZ MUHAREBESİ ÖZELİNDE PERSLER’İN DENİZ GÜCÜNE BAKIŞI
(The Persian Approach Specific To The Battle Of Cyzicus )

Yazar : Olcay TURAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXXII
Sayfa : 885-900.


Özet
Platon, “Biz bir anlamda iki yaşayışlı sayılırız ve karaya, denize olduğumuzdan daha fazla ait değiliz” diyerek insanoğlunun denizlerle olan ilişkisini tarif etmeye çalışmışsa da söz konusu önerme insan türünün genelini kapsamamaktadır. Zira toplulukların üzerinde yaşadıkları coğrafi bölgelerin özellikleri onların yaşayışları üzerinde silinmesi güç izler bırakmış ve yaşantılarını derinden etkilemiştir. Eskiçağ tarihinin en önemli güçlerinden biri olan Persler de her ne kadar zaman içerisinde Doğu Akdeniz’in büyük bir kısmına egemen olmuşlarsa da ortaya çıktıkları coğrafyanın etkilerinden sıyrılamamışlar ve denizci bir halk haline gelememişlerdir. Ksenophon’a göre Daskyleion Satrabı Pharnabazos’un Kyzikos Muharebesi’nden sonra donanma konusunda söylediği sözler Perslerin denizlere ve deniz gücüne olan yaklaşımını göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Kyzikos, Pharnabazos, Persler, Atina, Sparta, Peloponnesos Savaşı, Alkibiades, Hellespontos, Mindaros, Ksenophon.

Abstract
Plato tried to describe the relationship of humanbeing with these a through his statement “We, as humanbeings, are counted to be amphibianin a sense because we belong to the soil not more than to the sea”. However, his thesis can not include the whole mankind. Because the pecularities of the geographical areas left hardly expugnable marks over the communities which lived in the area and influenced their lives deeply. Although the Persians who constitute done of the most important forces of the Ancient History dominated a large area of the Eastern Mediterranean, they could not elude the impacts of the geography from which they originated and could not become sea faring people. According to Xenophon, the statements related to the Persian fleet that Pharnabozus, the Satrap of Daskyleion,expressed after the Battle of Cyzicus are of great importance in the sense that they display the Persian approach about these a and the sea-power concept.

Keywords
Cyzicus, Pharnabazus, Persian, Athens, Sparta, Peloponnesian War, Alcibiades, Hellespontus, Mindarus