EGE KRONOLOJİSİ ÜZERİNE: MÖ 12.-11. YÜZYIL
(On The Aegean Chronology: 12th-11th Centuries BC )

Yazar : Sevilay Zeynep YILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXXII
Sayfa : 747-775.


Özet
Kıta Yunanistan “Helladik” kronoloji sistemine göre GH III A2/B1 evresinde kurulan Tunç Çağı deniz aşırı ticaret ve “yazılı bürokrasi” dönemi, GH III B2 başlangıcıyla doğal veya yapay felaketler sonucu düşüş yaşamıştır. “Miken Saraylar Sistemi” (MÖ 1300-1200) çökmüştür. Geç Hellas III C evresinde (MÖ 12. -11. yüzyıl) ise yazının ortadan kaybolması ile Ege dünyasında yazılı diplomatik ilişkiler son bulmuş, “çöküş dönemi” olarak tanımlanan “Saraylar Sonrası Dönem” başlamıştır. Öncenden düşünülenin aksine “Karanlık Çağ” olarak adlandırılan dönem yeniden tanımlanmış, “Saraylar Sonrası Dönem” Kıta Yunanistan’da Lefkandi, Korakou, Tiryns ve Mykenai’de yerleşimlerin devam ettiği anlaşılmıştır. Bu çalışma içerisinde Ege dünyasında, Geç Hellas III C, Geç Tunç Çağı sonu ve Erken Demir Çağı başlangıcının tanımlanması ve kronoloji çalışmaları kapsamında stratigrafi veren Kıta Yunanistan ve Batı Anadolu mezar ve yerleşimlerin seramik buluntularına dayalı yapılan çalışmalar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Geç Hellas III C, Ege, Geç Tunç Çağı, Erken Demir Çağı, Kronoloji, Seramik.

Abstract
Based on the “Helladic” chronology system of Greek Mainland, Bronze Age maritime trade and the “written bureaucracy” period, which were founded the Late Hellas III A2/B1 phase, were weakened with the beginning of LH III B2 as consequences of natural or man-made factors. The “Mycenaean Palatial System” (1300-1200 BC) was collapsed. By the disappearance of script in the Late Helladic III C phase (12th – 11th centuries BC), the written diplomatic relations were ended, and the “Post-palatial period” in the Aegean world began. It is obvious that human-occupation continued in Lefkandi, Korakou, Tiryns, and Mycenae in the Greek Mainland in the “Post-palatial period” contrary to previous assumptions, the so-called “Dark Age” has been re-defined. This study will be include studies based on ceramics in the Greek Mainland and Western Anatolian settlements and necropolis have yielded stratified material within the scope of the chronological studies and, GH IIIC, definition of the end of the Late Bronze Age and beginning of the Early Iron Age.

Keywords
By the Late Hellas III A2/B1 phase based on the “Helladic” chronology system of Greek Mainland, Bron