ORTAÇAĞ EKONOMİK EKOSİSTEMİNDE YEMEN’İN KONUMLANDIRILMASI
(Positioning Of Yemen In The Medieval Economic Ecosystem )

Yazar : Ahmet N. ÖZDAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 189-225.


Özet
Ortaçağ’da üç sacayağına sahip bir Yemen ekonomisi modeli karşımıza çıkmaktadır. Birinci ayak, ülkenin dış dünyaya işlenmemiş olarak pazarladığı mallardan müteşekkildir. Bu malların bir kısmı tarım ve hayvancılık yolu ile üretilirken bazıları da çeşitli yollarla (balıkçılık, toplayıcılık, madencilik vs.) doğadan elde edilir. Yemen ekonomisinin ikinci ayağını ise dışarıya işlenmiş ürün olarak satılan mallar (kılıç, kap-kacak, deri, tekstil vs.) oluşturur. Ülke, bu ürünleri elde etmek için kullandığı hammaddelerin bir kısmını kendi bünyesinden elde ederken önemli bir kısmını da dışarıdan ithal eder. Ekonomideki üçüncü ayak, ülkenin bulunduğu eko-stratejik konumla ilgilidir. Yemen halkı, bu konumun kendilerine sağladığı avantajı iyi kullanır ve mal mübadeleleri, gümrük, taşımacılık faaliyetleriyle paraya dönüştürür. Öte yandan Yemenli tüccarlar geniş bir coğrafyada faaldirler, hatta bazı yerlerde –Afrika Boynuzu, Doğu Afrika sahilleri, Madagaskar Adası– ticari hegemonya oluşturmuşturlar. Tüm bunların dışında, şehirleşmesiyle ve belli bir refah seviyesini yakalamış, lüks yaşamı seven kitleleriyle Yemen, dış dünyadan yaptığı satınalmalar ile de ekonomik ekosisteme katkıda bulunur.

Anahtar Kelimeler
Yemen, Ortaçağ, Ticaret Tarihi, İktisat Tarihi, Ekonomi.

Abstract
Yemen economy model appeared in the Medieval with its three focal points. First one was composed of the goods the country markets as raw materials to the outside World. Some of these goods were produced by means of agriculture and animal husbandry, while others were obtained from nature in various ways (fishing, gathering, mining etc.). The second focal point of Yemen economy was formed from goods (sword, pots and pans, leather, textile, etc.) which were sold to outside World as processed products. The country gathered some of its own raw materials in order to obtain these products, while importing a significant portion of them from the outside. The third focal point in the economy was about the eco-strategic location of the country. The people of Yemen made good use of the advantages that this location gave them and turned their goods into money through good exchanges, customs, and transportation activities. On the other hand, Yemeni merchants were active in a wide geographical area. Even in some places - the Horn of Africa, East African coasts, Madagascar Island – they have created commercial hegemony. Apart from all these, Yemen, with its urbanization and luxury-loving masses that have caught a certain level of prosperity, contributed to the economic ecosystem through purchases made from the outside world.

Keywords
Yemen, Medieval, Trade History, Economic History, Economy.