ORTAÇAĞ ARAP DÜNYASINDA EV PARTİLERİ, DAVET ORGANİZATÖRLÜĞÜ VE ŞARKICI KADINLAR
(Home Parties, Invitation Organizers And Singer Women In The Medieval Arabic World )

Yazar : Ahmet N. ÖZDAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 67-78.


Özet
Ortaçağ’da tüccarların yahut başka varlıklı insanların ihtişamlı köşklerinde, hem ticari hem de eğlence amaçlı özel davet programları yapılmaktaydı. Böyle partiler, ziyafet ve içki-müzik faslı olmak üzere iki aşamalı olarak organize edilmekteydiler. Bağdat, Kurtuba gibi büyük İslam şehirlerinde sadece bu tür davetleri tertip etme işini meslek edinmiş olan ve bu işten iyi para kazanan organizatörler bulunmaktaydı. Bu tür davet etkinliklerinde servis, misafirlere hizmet, enstrüman çalma, şarkı söyleme ve dans etme görevleri, ilgili alanda uzmanlaştırılmış erkek köleler (gılman) ve kadın köleler (cariye) tarafından gerçekleştirilmekteydi. Çoğu zaman bu gılman ve cariyeler davete özel olarak, gündelik kiralanmaktaydılar. Cariyeler, şarkıcılık, diksiyon, protokol, zarafet alanlarında incelikli ve çok pahalı eğitimlere tabi tutulmaktaydılar ve aldıkları eğitimler onları çok daha değerli hale getiriyordu.

Anahtar Kelimeler
Ortaçağ, Kültür tarihi, Eğlence, Ev partisi, Organizatörlük, Şarkıcı cariyeler

Abstract
In the Middle Ages, special invitation programs for both commercial and entertainment activities were held in the magnificent mansions of merchants or other wealthy people. Such parties were organized in two phases, feast and banquet. In big Islamic cities such as Baghdad and Kurtuba, there were organizers whose profession became organizing such invitations and made good money from this work. In these kind of invitation events, service, service to guests, performance of musical instruments, singing and dancing were performed by male special slaves (gilman) and female slaves (concubines). Often, these gilmans and concubines had been rented privately in daily base. Concubines were subjected to sophisticated and expensive training in singing, diction, protocol, and grace, and the training they received made them more valuable.

Keywords
Medieval, Culture History, Entertainment, Home Parties, Organizer, Singing Concubines