YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİCİLERİN YÖNTEMLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI VE FARKINDALIĞI
(A Study On The Awareness And Perspective Of Instructors Teaching Turkish As A Foreign Language )

Yazar : Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 969-996.


Özet
Bu araştırmanın amacı Suriyeli çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğreticilerin yabancı dil öğretim yöntemlerine yönelik bakış açılarını ve farkındalıklarını belirlemektir. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırmaya Adana ilinde görev yapan Türkçe öğreticilerine düzenlenen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı kapsamında eğitim verilen katılan 122 Türkçe öğreticisi katılmış, 114’ünün verileri araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen görüş alma formu kullanılarak, eğitim öncesinde ve sonrasında Türkçe öğreticilerine uygulanarak toplanmış, betimsel istatistik teknikleri ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yabancı dil öğretim yöntemlerine yönelik olarak verilen eğitimden önce Türkçe öğreticilerinin çoğunun geleneksel yöntemler olarak adlandırılan dil bilgisi-çeviri yöntemi ve işitsel-dilsel yönteme gönderimde bulunan maddelere katıldıkları ve bu yönde bir bakış açısı benimsedikleri saptanmıştır. Eğitim sonrasında ise Türkçe öğreticilerinin çoğunun iletişimsel yönteme yönelik bir bakış açısı benimsedikleri yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Türkçe öğreticilerinin yöntem farkındalıklarının da aldıkları eğitim öncesinde ve sonrasında farklılık gösterdiği elde edilen bulgular arasındadır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe, yabancı dil öğretim yöntemleri, bakış açısı, farkındalık.

Abstract
The aim of this study is to determine the perspectives on and awareness of foreign language teaching methods of instructors teaching Turkish as a foreign language to Syrian children. 122 Turkish instructors who participated in the Certification Program for Teaching Turkish as a Foreign Language, which was organized for Turkish instructors working in Adana province, participated in the study, which is a descriptive study conducted in the screening model, and the data of 114 of them were included in the study. Data were collected by using the interview form developed by the researcher and by applying it to the Turkish instructors before and after the training and analyzed using the descriptive statistics techniques and content analysis. As a result of the study, it was determined that the majority of the Turkish instructors agreed with the items which referred to the grammar-translation method and auditory-linguistic method called traditional methods, and they adopted a perspective in this direction before the training given on foreign language teaching methods. After the training, it was determined that the majority of the Turkish instructors adopted a perspective on the communicative method. The fact that the method awareness of the Turkish instructors differed before and after the training they received is among the findings obtained.

Keywords
Turkish as a foreign language, methods on foreign language teaching, perspective, awareness.