ÇOCUKLARIN DİN VE AHLAK EĞİTİMİNDE SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİNİN ROLÜ
(Role Of Leisure Time In Children’s Religious And Moral Education )

Yazar : Metin KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 889-909.


Özet
Din hayatın bütününü kapsayan bir yaşam tarzı, hayat biçimidir. İnsanı yaratılış anından itibaren ele alan, çocukluğunu ve gençliğinden hayatının sonuna kadar, hatta ölümünden sonraki sonsuz hayatı da içerecek boyutta onunla bir ve beraber olan ayrılmaz bir parçadır. Türkiye’de din ve ahlak eğitimi genellikle anne-baba tarafından ya da ilgili kurumsal yapılar (camiler, kuran kursları, dini cemaatler vb.) tarafından verilmektedir. Bu tür geleneksel değer yargılarına göre şekillenen din eğitimini pekiştirmek için peyderpey ilgili kurumlardan faydalanılması söz konusudur. Bu çalışma farklı bir bakış açısıyla çeşitli dinsel, ahlaksal eğitimlerin yanında serbest zaman aktiviteleri (spor, yüzme, trekking, drama, sanatsal faaliyetler vb.) ile bilimsel faaliyetleri kapsayan bütünleşik bir yaz kursunun çocuklar üzerinde din ve ahlak eğitimine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde serbest zaman aktivitelerinin geleneksel yöntemlerden ziyade güzel ahlak, Kur’an ve din eğitimi üzerinde kalıcı etkiler bıraktığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Din, Ahlak, Kur’an, Serbest Zaman, Sosyal Aktivite.

Abstract
Religion is a life style that includes the whole of the lifetime. It is an inseparable part of human being that approaches to man since the genesis, involves the period of time from childhood and youth to end of the life. In Turkey, religious and moral education are generally given by parents or related institutional structures (e.g. mosques, Quran courses, religious communities and so on). To consolidate religious education that is shaped accordingly evaluation appraisals, related institutions are used step by step. This study aimed to present influence of an integrated summer course – that included various religious, moral education, leisure time activities (e.g. sports, swimming, trekking, drama, art etc.) and scientific activities – on children’s religious and moral education. Considering the findings, it can be argued that leisure time activities, rather than traditional methods, leave lasting impressions on good morality, Quran and religious education.

Keywords
Religious, Moral, Quran, Leisure Time, Social Activity.