MONDROS ATEŞKESİNDEKİ HABERLEŞME ENGELİNİN AŞILMA TEŞEBBÜSÜ: 23. FIRKA ÖRNEĞİ
(Attempt of Communication Limitation in Mondros Cease-fire: The 23th Divisional of Example )

Yazar : Turan AKKOYUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 641-662.


Özet
Mondros Ateşkes antlaşması, Osmanlı Devleti için tam bir teslimiyet ve yıkım antlaşması olmuştur. Antlaşmanın 12. maddesinin; ilk 6-7 ay zarfında tümen sıfatı taşıyan bir askeri birlik üzerinden değerlendirilmesi, mukavemet hareketinin şartlarının ne kadar hassas bir ortamda gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Haberleşme hükmü, şüphesiz, Türklerin muhtemel karşı hamlelerini engellemek, önceden bilgi sahibi olmak gibi amaçlarla Ateşkes Antlaşması içine yerleştirilmiştir. Savaş halinin sona ermesinden dolayı ordunun düzeni ve sayısında değişim yaşanması kaçınılmazdı. Ateşkes hükümlerine göre hızla küçültülmek zorunda kalınan ordunun, İtilaf devletlerinin dikkatini çekmeden iskeletinin korunmasına çaba sarf edilmiştir. Türk Ordusu içinde 23. Fırka'nın hareketleri, personelinin tasfiyesi ve takviyesinde haberleşme unsuru dikkate alınarak görevlendirmeler yapılmıştır. 30 Ekim 1918 tarihinden Mayıs 1919 ortalarına kadar 23. Fırka'daki faaliyetler, bağımsızlık mücadelesi içinde askeri iletişimin güvenli ve hazır bir kaynağı olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Mütareke, 23. Fırka, Mustafa Kemal Paşa, Haberleşme, Bağımsızlık.

Abstract
Mondros Cease-fire Agreement, the Ottoman Empire was a complete surrender and destruction agreement. Article 12 of the Treaty; the evaluation of the military unit over the first 6-7 months on the basis of divisions reveals how sensitive the conditions of the resistance movement are. The clause of communication has, of course, been placed in the Treaty of Truce for the purpose of preventing the possible counter-actions of the Turks and of having knowledge in advance. It was inevitable that there was a change in the order and number of the army due to the end of the war. The army, which had to be scaled down rapidly according to the cease-fire provisions, made efforts to protect its skeleton without paying attention to the victorious states. Within the Turkish Army, the movements of the 23th Divisional Departments were made taking into consideration the elements of communication and the liquidation of the personnel. From the 30th October 1918 until the mid-May 1919, the activities in the 23th Division have become a safe and ready source of military communication in the struggle for independence.

Keywords
Truce, The 23th Divisional, Mustafa Kemal Pasha, Communication, Independence.