KİCKBOKS TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCULARIN ÖFKE YÖNETİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(Examination The Anger Management Levels Of The Athletes In Kıckbox Teams )

Yazar : Mustafa KARADAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 1157-1175.


Özet
Amaç: Bu araştırmada, Kıckboks takımlarında yer alan sporcuların öfke yönetim düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma evrenini; 14-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Sakarya’daki Türkiye Kıckboks şampiyonasına katılan (70 il, 1700 erkek ve 800 kız öğrenci) toplam 2500 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; araştırmaya katılmak isteyen (148’i erkek 95’i bayan) toplam 243 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin demografik dağılımlarını belirlemek için yüzde (%) ve frekans (f) ve Mann-Whitney U analizleri yapılmıştır. Araştırmada sporcuların öfke yönetim düzeylerini cinsiyet değişkenine göre değişimi ?=0.05 anlamlılık düzeyinde incelendi. Bulgular: Kıckboks Sporcularının sürekli öfke yönetim düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre; sporcuların “Çabuk parlarım” (U=2417,5:p <0,05). “Kızgın mizaçlıyımdır” (U=2332,5:p<0,05). “Öfkesi burnunda bir insanım” (U=1862,5:p <0,05). “Başkalarının hataları, yaptığım işi yavaşlatınca kızarım” (U=2547,5:p <0,05). “Başkalarının önünde eleştirilmek beni çok hiddetlendirir” (U=:1955,0 p <0,05). “Engellendiğimde içimden birilerine vurmak gelir” (U=2058,0: p <0,05). Görüşlerine erkek sporcuların bayan sporculara göre sürekli öfke yönetim düzeylerini daha fazla benimsedikleri görülmektedir. Kontrol edilen öfkeye gösterdiği davranışlara göre dağılımları; “Öfkemi kontrol ederim” (U=4374,5: p <0,05). “Başkalarına karşı sabırlıyımdır” (U=5968,5: p <0,05). “Öfkem kontrolden çıkmadan kendimi durdurabilirim” (U=5981,0: p <0,05). “Kızgınlık duygularımı kontrol ederim” (U=4353,5:p <0,05). Görüşünü erkek sporcuların bayan sporculara göre kontrol edilen öfke yönetim düzeylerini daha fazla benimsedikleri görülmektedir. Dışa vurulan öfkeye gösterdiği davranışlara göre dağılımları; Erkek katılımcıların “Kızgınlığımı gösteririm” (U=4744,0: p <0,05). “Başkalarına iğneli sözler söylerim” (U=5408,5: p <0,05). “kapıları çarpmak gibi şeyler yaparım” (U=4218,5: p <0,05). “Kötü şeyler söylerim” (U=5377,5:p <0,05). Bayan katılımcıların “Sinirlerime hakim olamam” (U=5931,0: p <0,05). “Beni sinirlendirene ne hissettiğimi söylerim” (U=5566,5: p <0,05). Görüşlerini anlamlı bir şekilde daha fazla benimsedikleri görülmektedir. Bastırılmış öfkeye gösterdiği davranışlara göre dağılımları; Erkek katılımcıların; “öfkemi içime atarım” (U=4910,0: p <0,05). “İçin için köpürürüm ama gösteremem” (U=2015,5: p <0,05). “Gizliden gizliye insanları epeyce eleştiririm” (U=5708,0: p <0,05). Görüşünü daha fazla benimsedikleri belirlenmiştir. Bayan katılımcıların; “Belli ettiğimden daha öfkeliyimdir” (U=5466,0: p <0,05). “İçimden insanların fark ettiğinden daha fazla sinirlenirim” (U=6428,0: p <0,05). Görüşünü daha fazla benimsedikleri görülmektedir. Sonuç: Kıck boks Sporcularının, cinsiyet değişkenine göre sürekli öfke durumlarının erkek sporcularda yüksek olduğu, fakat kontrol edilen öfke durumlarında bayanlara oranla öfkelerini kontrol edebildiklerini bu konuda başarılı oldukları görülmektedir. Dışa vurulan öfke düzeylerinin bayan sporcuların erkek sporculara oranla biraz daha yüksek olduğu yani öfkelerini kolayca ifade edebilecekleri söylenebilir. Bastırılmış öfke düzeylerinde erkek ve bayan sporcuların çoğu zaman öfkelerini bastırarak içte tuttukları fakat erkeklerin biraz daha fazla öfkesini bastırdığı görülmektedir. Araştırma farklı gruplar üzerinde yapılarak, sporcuların öfke kontrolleri ile ilgili aktivitelere katılmalarına ve öfke kontrol yönetiminde sürecin iyi yönetilmesinde etkisi olabilir.

Anahtar Kelimeler
Spor, Kıckboks, Öfke.

Abstract
Objective: In this survey, it was aimed to examine the anger management levels of the athletes in the Kickbox teams. Method: The survey population was constituted by 2500 athletes (70 provinces, 1700 male and 800 female students) participating in Turkey Kickboxing Championships between 14-22 July 2016 in Sakarya. The sample of the survey was constituted by 243 athletes (148 male and 95 female) willing to be part of the survey. Percent (%) and frequency (f) and Mann-Whitney U analyzes were made in order to determine the demographic distributions of the individuals participating in the study. In the survey, the change of anger management level of athletes according to gender variable was examined at a level of ? = 0.05 significance. Findings: According to the results of Mann-Whitney U test to determine whether there is a significant difference in the level of continuous anger management of the Kickbox athletes according to gender variable; it is observed that male athletes are more likely to adopt higher levels of anger management than female athletes for the athletes’ opinions of “I am hot-blooded” (U=2417,5:p <0,05). “I am angry-tempered” (U=2332,5:p<0,05). “I am fury” (U=1862,5:p <0,05). “Work of others that slows me down makes me angry” (U=2547,5:p <0,05). “Being criticized in front of others makes me angry very much.” (U=:1955,0 p <0,05). “I want to hit someone when I am hindered.” (U=2058,0: p <0,05). For the distribution according to behaviors of the controlled anger; it is observed that male athletes are more likely to adopt higher levels of anger management than female athletes for the opinions of “I control my anger.” (U=4374,5: p <0,05). “I am patient against others.” (U=5968,5: p <0,05). “I can stop myself before I get out of control.” (U=5981,0: p <0,05). “I control my feelings of anger.” (U=4353,5:p <0,05). For the distribution according to the behaviors of the out bursting anger; it is observed that male athletes are more likely to adopt higher levels of anger management for the opinions of “I show my anger” (U=4744,0: p <0,05). “I say acid remarks to others” (U=5408,5: p <0,05). “I do things like slamming doors.” (U=4218,5: p <0,05). “I say bad words” (U=5377,5:p <0,05). And that male athletes are more likely to adopt higher levels of anger management for the opinions of “I can not control my anger” (U=5931,0: p <0,05). “I tell how I feel to the person who annoys me.” (U=5566,5: p <0,05). For the distribution according to behaviors displayed to controlled anger; It is observed that male athletes are more likely to adopt the opinion of; “I repress my anger” (U=4910,0: p <0,05). “I am boiled over but I don’t show it” (U=2015,5: p <0,05). “I secretly criticize people a lot” (U=5708,0: p <0,05) and female athletes are more likely to adopt the opinion of “I am more angry than I have shown.” (U=5466,0: p <0,05). “I feel more annoyed than people realize.” (U=6428,0: p <0,05). Result: According to the gender variable of kickbox athletes; it is observed that continuous anger situations in male sportsmen are higher, but they are able to control their anger compared to women in controlled anger situations. It can be said that the level of outbursts of anger of female athletes is a little higher than that of male athletes, that is, they can easily express their anger. For repressed levels of anger; male and female athletes often control their anger by suppressing it, but it seems that men control their anger a little more. The survey may have effects on the participation of athletes in activities related to anger control and good-management of anger control processes by pursuing the survey on different groups.

Keywords
Sport, Kickbox, Anger