DP İZMİR İL ÖRGÜTÜ’NÜN BEŞİNCİ KONGRESİ VE AMERİKAN KONSOLOSU E. F. RIVINUS’UN KONGREYE DAİR İZLENİMLERİ
(The Fifth Congress of the Democrat Party Izmir Provincial Board and the Impressions of E.F. RIVINUS, the American Consul )

Yazar : Gürhan YELLİCE   - Aymelek ŞENEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 817-846.


Özet
Demokrat Parti’nin kuruluşundan itibaren İzmir, partinin en kuvvetli olduğu merkezlerden biri olmuş, 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimler sonrası bu önem artarak devam etmiştir. İktidara geldikten sonra gerçekleştirilen ilk kongre olan Demokrat Parti İzmir il örgütünün 1951 tarihli beşinci kongresine Başbakan Adnan Menderes ile birlikte bazı bakanlar ve milletvekilleri de katılmış olması nedeniyle kongre yerel niteliğinden uzaklaşmış ve tüm yurtta ilgi uyandıran bir boyuta taşınmıştır. Kongre sırasında delegeler tarafından; birçok vaatle iktidara gelmiş bir siyasal partiden beklentiler ortaya konulmakta, il örgütü içinde meydana gelen “hizipleşmeler” meselesi tartışılmakta ve parti genel merkezinin yerel örgütle olan ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmanın amacı Amerika’nın İzmir Konsolosu Rivinus’un “Demokrat Parti İzmir il örgütü kongresi” başlığı ile 13 Şubat 1951’de söz konusu bu kongreye ait izlenimlerini Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği rapor üzerinden incelemek ve analiz etmektir. Bu raporda DP’nin beşinci İzmir il kongresindeki gelişmelere, Adnan Menderes ve diğer bakanların açıklamalarına yer verilmiştir. İl kongresinde bizzat bulunan Rivinus’un raporu hem kongre sırasındaki gelişmeleri ayrıntılı olarak anlatması hem de konsolosun kişisel görüşlerine yer vermesi sebebiyle önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Demokrat Parti, İzmir, Kongre, Rivinus, ABD.

Abstract
Izmir, since the establishment of the Democrat Party, had become one of the strongest centers of the party, and this importance continued increasingly following the general elections which was held on 14 May 1950. The fifth Izmir provincial Democrat Party congress which was the first one taking place after the party came to power moved away from its local character and gained a dimension of interest in the whole country because Prime Minister Adnan Menderes and some ministers and deputies joined. During the congress, delegates announced their expectations; “schism” within the provincial organization and relations between the party headquarters and the local organization was discussed. The purpose of this study is to analyze the impressions of Rivinus, The US Consul in Izmir, through the report he sent to the US State Department dated 13 February 1951 and titled “Demokrat Party Congress of the Izmir Vilayet Board”. This report mentions the developments at the congress and statements of Menderes and other Ministers. The report of Rivinus is important not only he explains the events at the congress in detail but also includes personal views of Rivinus.

Keywords
Democrat Party, Izmir, Congress, Rivinus, ABD.