HAMİD SANCAĞINDA TIMAR TEVCİHATI VE SİPAHİLER (1521-1535)
(Timar Pointing and Timar Holders in Hamid Sanjak (1521-1535) )

Yazar : Serkan SARI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 357-395.


Özet
Osmanlı Devletinde askeri sistem ve toprak işleyişi bakımından tımar sistemi önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmamızda, Hamid Sancağında 1521-1535 tarihleri arasında verilen tımarlar, 107 numaralı İcmal Tımar Defteri esas alınarak incelenmiştir. Defterde yer alan bilgiler ışığında tımar verilen sipahilerin ve diğer görevlilerin nitelikleri, tımar tevcihindeki hareketlilik ve bu hareketliliğin siyasi ve sosyal sebep ve sonuçları analiz edilmiştir. Sipahilerin daha önce nerede ve ne kadarlık tımar geliri tasarruf ettikleri, yeni verilen tımarlar ve gelirleri, tımar verilme nedenleri ve tarihleri, verilen terakkiler gibi hususlarda bir takım tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Tımar sisteminin işleyişi etkileyen dönemin siyasi ve sosyal olaylarının tımar tevcihine yansımaları örnekler üzerinden incelenmiştir. Çalışmada tımar sisteminin işleyişinin yanında, tımar tasarruf eden görevliler ve sipahiler hakkında bir değerlendirmeye gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sipahi, Tımar, Zeamet, Hamid Sancağı, Osmanlı Devleti

Abstract
Tımar system (manorial system) has a unique place in terms of military system and soil cultivation in the Ottoman State. In this paper, agricultural terrain given between 1522-1535 in Hamid Province is analysed based on icmal Tımar System Books (Brief Memorial System Books) No: 107. Qualifications of timar holders and other officers, dynamism of timar directing and politic and social results of that dynamism are analysed with the information of that book. Some designation and evaluation are made about where the timar holders have terrain, how much they have timar income, reason of timar painting on them and etc. In this paper, besides the process of timar system, effects of socio-politic events of that period on timar painting are analysed through the examples.

Keywords
Timar Holders, Timar, Zeamet, Hamid Sanjak, Ottoman Empire