OSMANLI DEVLETİ'NİN EŞKIYALIK FAALİYETLERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK ALDIĞI TEDBİRLER: HEMAVEND AŞİRETİ ÖRNEĞİ (1880-1916)
(Measures Taken By The Ottoman State To Prevent Bandit Activities: Hemavend Tribe Example (1880-1916) )

Yazar : Fehminaz ÇABUK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 519-550.


Özet
Osmanlı, devletin bekası için tebaasının can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüydü. Osmanlı, asırlar boyunca asayiş ve huzurun temini için eşkıyalık hareketleri ile çeşitli politikalar uygulayarak mücadele etmiştir. 19. yüzyılda Süleymaniye-Kerkük sancaklarında aşiretler ve şeyhlerin güç mücadeleleri yüzünden asayişsizlik zuhur etmişti. Bölgedeki asayişsizliğin en büyük kaynağı ise cahil ve vahşi bir mizaca sahip Hemavendliler olmuştur. Osmanlı Hükümeti senelerce eşkıya Hemavend Aşiretini dizginlemeye çalışmış ve buna yönelik askeri, idari ve adli tedbirler almıştır. Hükümet, aldığı tedbirler neticesinde yakaladığı aşiret eşkıyasını Divan-ı Harp’te yargılayarak eşkıyalık faaliyetlerini önlemeye çalışmıştır. Bu çalışmada, Hemavend Aşireti örnekleminde Osmanlı’nın eşkıya faaliyetlerini önlemeye yönelik aldığı tedbirler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Hemavend Aşireti, Eşkıya, Kerkük, Süleymaniye.

Abstract
The Ottoman was obliged to ensure the safety of the life and property of society for the state's future. Ottoman has struggled with banditry movement by applying various policies to ensure public order and peace for centuries. Unrest has occurred in the Suleymaniye-Kerkuk sanjaks due to the power struggles of tribes and sheiks in the nineteenth. The biggest source of your unemployment in the region is the Hemavend tribe, who are ignorant and savage. Ottoman Government tried to restrain the bandit Hemavend Tribe for years and took military, administrative and judicial measures against it. Government, has tried to prevent banditry activities tribal bandits whose caught in the wake of the measures taken that by judging in the Divan-ı Harp. In this study, with Hemavend Tribe sample have been examined the measures taken by the Ottomans to prevent bandit activities.

Keywords
Osmananlı, Hemavend Tribe, Bandit, Kerkuk, Suleymaniye.