THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATES’ COMMUNICATION SKILLS AND THEIR TEACHER SELF-EFFICACY PERCEPTIONS
(Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri İle Öğretmenlik Özyeterlilik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi )

Yazar : Nurgül ÖZDEMİR   - Gülşah ÖZKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 1139-1156.


Özet
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının iletişim becerileri ile öğretmenlik öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Korkut (1996) tarafından geliştirilen "İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)” ve Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen, Çapa v.d (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öğretmen Özyeterlilik Ölçeği(TSES) kullanılmıştır. Araştırma verileri Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Dokuz eylül Üniversitesi Spor bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu’nda öğrenim gören 245 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 21.00 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon ve regresyon istatistiki teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlilik algıları ile iletişim becerileri arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu ve iletişim becerisinin öğretmenlik öz yeterlilik algısının önemli bir yordayacısı olduğu bulunmuştur. Araştırmada ayrıca öğrencilerin öğretmenlik öz yeterlilik algılarının sınıf düzeyine, spor yaşına göre değiştiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenlik Özyeterlilik Algısı, İletişim, Beden Eğitimi.

Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between physical education and sports teacher candidates’ communication skills and their teacher self-efficacy perceptions. The research is a descriptive study in relational screening model. In the research, Communication Skills Assessment Scale (CSAS) developed by Korkut (1996) and Teacher Self-Efficacy Scale (TSES) developed by Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (2001) and adapted into Turkish language by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005) were used as the data collection tools. The data of the research was collected from 245 students studying at Ege University, Faculty of Sport Sciences and Dokuz Eylül University, School of Sport Sciences and Technology. The data was analyzed using SPSS 21.00 statistical package program. In the analysis of the data, descriptive statistics, independent groups t-test, One-way ANOVA, correlation and regression statistical techniques were used. As a result of the research, it was revealed that there was a moderate level positive relationship between teacher candidates' teacher self-efficacy perceptions and their communication skills and that communication skill was a significant predictor of teacher self-efficacy perception. Furthermore, it was observed in the research that teacher self-efficacy perceptions of teacher candidates significantly differed according to grade and sports age.

Keywords
Teacher Self-Efficacy Perception, Communication, Physical Education.