TÜRKİYE’DE GÖÇ OLGUSUNUN TOPLU KONUT UYGULAMALARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR EGEKENT-2 ÖRNEĞİ
(Housing Applications Evaluated In Terms Of Migration Turkey: İzmir Egekent-2 Example )

Yazar : Murat YAMAN   - Erdem GÜÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 1045-1070.


Özet
Ülkemizde, 1980’li yıllardan itibaren yerel yönetimler ve kooperatifler öncülüğünde yaygınlaşmaya başlayan toplu konut uygulamaları ile konut maliyetleri düşürülerek dar gelirlinin ev sahibi olması amaçlanmıştır. Böylece kentsel gelişimi olumsuz etkileyen gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma önlenerek planlı ve bütüncül bir kentleşmenin sağlanacağı ön görülmüştür. Bu çalışmada, Türkiye’de yaşanan göç ve kentleşme toplu konut uygulamaları bağlamında ele alınarak konuya akademik katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Akademik yazında gecekondulaşma, suçluluk, uyum vb. sorunlar çerçevesinde sıkça ele alınan göç ve kentleşme konusu İzmir Egekent-2 Toplu Konut Uygulaması örneğinde ele alınarak toplu konut uygulamalarının bu süreçteki rolü tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Göç, Toplu Konut, İzmir.

Abstract
Since the 1980s with the application of housing estate through which housing costs have been increased under the leadership of local governments and cooperatives, it has been aimed for the ones who have a low income to own houses as well. Thus, it has been predicted that a planned and totalitarian urbanization will be provided by preventing squatting and illegal housing that affect urban development negatively.In this study, it has been aimed to provide academic contribution through examining migration and urbanization in terms of housing estate. The subject of migration and urbanization, which has been dealt with frequently within the frame of issues such as squatting, guilt, and adaptation etc. in academic literature, is dealt with through the example of Housing Estate Application in İzmir Egekent-2 concerning the role of sample of housing estate application in this process.

Keywords
Migration, Housing Estate, İzmir.