LÂLE DEVRİ’NİN BİTİMİNDE BATI ANADOLU’YA BİR BAKIŞ: AYDIN MUHASSILI DAMAT ABDULLAH PAŞA YÖNETİMİNDE MANİSA
(At The End of The Tulip Era at a Glance to western Anatolia: Manisa Under the Rule of Aydin Muhassılı Damat Abdullah Pasha )

Yazar : Tanju DEMİR   - Zeynep İNCE  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 397-426.


Özet
Manisa Şer’iyye sicilleri özellikle 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın tamamını içeren defterleriyle yalnızca Manisa’nın değil Muhassıllık idaresinin en önemli bölgelerinde biri olarak ayrıldığından neredeyse tüm Batı Anadolu’yu ilgilendiren belgeleri içermektedir. Dönem olarak belirlediğimiz Lale Devri sonu Osmanlı tarih araştırmalarında şimdiye dek üzerinde çok durulmamış bir zaman kesitidir. Üstelik Patrona Halil İsyanının İstanbul’u karıştırdığı günlerde Batı Anadolu’nun ne durumda olduğu sorusuna da cevap bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda buna dair birçok örnek belge yer almaktadır. Bu nedenle gereken yerlerde daha eski veya daha sonraki tarihlere ait sicillere de başvurduk.

Anahtar Kelimeler
Şeriyye Sicilleri, Kadı, Muhassıl, Manisa, Aydın

Abstract
Court Records Manisa, especially the late 17th century and 18th century, Manisa, not only with the book that contains all of the most important regions of Muhassıllık administration is recognized as one of the documents concerning almost all of western Anatolia contains. Determined as of the end of that period, the Tulip Era in the Ottoman history research emphasis on the importance ever is a time-slice. Moreover, Istanbul mix of Patrona Halil Rebellion is doing in the days of Western Anatolia have tried to find an answer to the question. In our study, this document includes many examples of that. Therefore, where necessary, belong to a later date older or have resorted to register.

Keywords
Ottoman Court Records, Muhassıl, Manisa, Aydın