VACCAI VE CONCONE SES ETÜTLERİNİN ÖĞRENCİ PERFORMANS DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
(The Effects Of Vaccai And Concone Vocal Etudes On Performance Values Of Students )

Yazar : Gülşah BAŞARAN TANRIÖVER   - Sema SEVİNÇ - Ebru TEMİZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIV
Sayfa : 1313-1338.


Özet
Bu araştırmanın amacı, Vaccai ve Concone ses etüt kitaplarındaki etütlerin, Güzel Sanatlar Liseleri öğrencilerinin performans değerleri üzerine etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Araştırmada kontrol gruplu ön test- son test deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu seçiminde random tekniğine göre seçim yapılmıştır. Araştırma problemine bakılarak, oluşturulan veri toplama araçları belirlenirken, uzman görüşleri alınarak Vaccai ve Concone ses etütleri belirlenmiş, Genel Kulak Burun Boğaz Muayenesi ve VLS (videolarengostro-boskopik) değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca Performans Değerlendirme ölçeği uzman bir komisyon tarafından öğrencilere uygulanmış, toplanan verilerin istatistiksel çözümleri için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.00 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Ayrıca grup içi parametrelerin değerlendirilmesinde Wilcoxon işaretli sıralar testinden ve Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için 0,05 anlamlılık düzeyi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının arasında yapılan karşılaştırmada performans değerlendirme değerleri açısından deney grubunda olan öğrencilerle kontrol grubunda olan öğrenciler arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, deney grubuna uygulanan Vaccai ve Concone etütlerinin, öğrencinin ses gelişimine etkili olduğu hipotezini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler
Vaccai Ses Etüdü, Concone Ses Etüdü, Performans Değerlendirme.

Abstract
The purpose of this study is to examine whether the vocal etudes in Vaccai and Concone textbook have an effect on the performance values of students. The study was designed as an experimental research model with pre-test post-test control and experimental groupThe control and experimental groups were selected randomly. Before the data collection tools were determined based on the research problem, vocal etudes were specified in Vaccai and Concone textbook by having expert opinions and after that general otolaryngology examination and Video-Laryngo-Stroboscopy (VLS) evaluation was made. Additionally, the performance evaluation scale was administered to the students by a specialist commission, and Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 22.00 program was used for the analysis of the collected data. For the evaluation of the intra-group parameters, Wilcoxon rank-sum test and the Mann-Whitney U test were used. 0,05 significance level was estimated for statistical significance value. According to the statistical analysis, it was observed that there is a significant difference between the experimental group and control group students in terms of performance evaluation values. The results support the hypothesis that the Vaccai and Concone vocal etudes applied to the experimental group students are highly effective in developing of students’ voice.

Keywords
Vaccai And Vocal Etude, Concode Vocal Etude, Performance Evaluation.