ATATÜRK’ÜN GENÇ DİPLOMATI VE TÜRKİYE'NİN MİLLETLER CEMİYETİ'NDEKİ İLK DAİMÎ TEMSİLCİSİ: CEMAL HÜSNÜ TARAY’IN HAYATI VE DİPLOMATİK FAALİYETLERİ
(Atatürk's Young Diplomat and Turkey's First Constant Representative in the League of Nations: Cemal Husnu Taray, His Life and His Diplomatic Activities )

Yazar : Muzaffer BAŞKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIV
Sayfa : 667-685.


Özet
29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanının ardından yeni rejimin bürokrat ve devlet adamı gereksinimi genellikle İmparatorluk döneminde yetişmiş fakat Cumhuriyetin değerlerini benimseyen kadrolarla giderilmeye çalışılmıştır. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk ve onun devrimlerine bağlı genç ve gözü pek insanlardı. Bu kişilerden biri de Cemal Hüsnü Taray’dır. Millî Eğitim Bakanlığından, milletvekilliğine, genel müdürlükten, büyükelçiliğe ve yazarlığa kadar birçok sahada memleketine hizmet etmiş olan Cemal Hüsnü Bey’in en önemli hususiyetlerinden biri de Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ndeki ilk daimî temsilcisi olmasıdır. Bu çalışmada 80 yıllık yaşamının büyük bir kısmını büyükelçi ve diplomat olarak geçiren, birçok uluslararası anlaşmaya Türkiye adına imza koyan Cemal Hüsnü Bey’in hayatı ve ağırlıklı olarak diplomatik faaliyetleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cemal Hüsnü Taray, Büyükelçi, Daimî Temsilci, Milletler Cemiyeti, Yazar.

Abstract
Following the proclamation of the Republic in 29 October 1923, the need for bureaucrats and statesmen of the new regime was generally tried to be overcome by the people who grew up during the Imperial period but who were embraced the values of the Republic. These people were young and courageous people who were bound to Mustafa Kemal Ataturk and his revolutions. One of these people is Cemal Husnu Taray. One of the most important specialties of Cemal Husnu Bey, who served his country on many fields, like the Ministry of National Education, Member of Parliament, General Directorate, the Embassy and a writer, is Turkey's first constant representative in the League of Nations. In this study, information about the life and mostly diplomatic activities of Cemal Husnu Bey, who spent a great part of his 80-year life as ambassador and diplomat and who signed many international agreements on behalf of Turkey, was given

Keywords
Cemal Husnu Taray, ambassador, permanent representative, League of Nations, Writer.