ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA HOŞGÖRÜ VE TOPLUMSAL UYUM AÇISINDAN ÇEVİRİNİN ROLÜ
(The Role Of Translatıon In The Context Of Tolerance And Multıculturalısm )

Yazar : Coşkun DOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXV
Sayfa : 499-511


Özet
Çokkültürlülük farklı kültürlerin bir arada yaşamasını ifade eden bir kavram olmasının yanında, toplumsal farklılıklara hoşgörü ve toplumsal uyum gibi idealler temelinde de ele alınması gerekmektedir. Çokkültürlülük, dünyada yaşanan hızlı değişimler nedeniyle oluşan karmaşık toplum yapılarını bir arada uyum içerisinde tutacak toplumsal bir reçete olarak görülmektedir. Bu bağlamda farklı kültürlere ait olan topluluklar arasında hoşgörüyü tesis etmek ve yaşmak zeminini oluşturmaktadır. Çokkültürlülük düşüncesi bu anlamda birlikte yaşama zorunluluğu olan gruplar arsındaki çatışma riskini en aza indirmektedir. Günümüz dünyasında yaşanan küreselleşmenin beraberinde getirdiği ekonomik, siyasal, teknolojik ve kültürel nedenlere dayalı göçler, farklı coğrafyalarda çokkültürlü toplumların oluşmasına olanak sağlamaktadır. Farklı grupların, tek bir şemsiye altında kendilerine özgün kültürlerini yaşamak istemeleri aralarında ortak dilli bir iletişimi gerektirmektedir. Bu düşünceden hareketle; çokkültürlülüğün çeviri etkinliği olmadan bir anlam ifade etmeyeceği bir gerçektir. Çeviri farklı kültürler arasında iletişimi sağlarken, onların arasında oluşabilecek sorunların çözümü ve toplumsal uyumları için yaşamsal önem taşıyan bir etkinlik olarak katkı sağlamaktadır. Çeviri, insanlık tarihi sürecince, farklı kültür ve dillere sahip toplumlar arasındaki sorunlara etkin çözüm sağlayan sanatsal bir faaliyet olarak hizmet sunmuştur. Çeviri etkinliği; farklılıklarını yaşamak isteyen gruplar arasında uyumun sağlanmasında iletişim bağlamında önemli rol oynamıştır. Çokkültürlülük ve çeviri etkinliği birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Çeviri tarih boyunca insanlığın hizmetinde olan bir dilsel iletişim aracıdır. Çeviri olgusu, sadece toplumlararası uyum ve hoşgörü oluşmasına değil, bu anlamda tüm dünyadaki uygar yaşama da katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada; çokkültürlü toplum yaşamından hareketle; çeviri olgusunun, dilsel iletişimin yanında farklı kültürlü toplumların bir arada uyum ve hoşgörü içerisinde yaşamalarına sağladığı katkının önemi vurgulanacaktır. Bunun yanında tarihsel bir oluşum olan çokkültürlü yaşamın farklı toplumlar arasında uygulamaları karşılaştırma şeklinde ortaya konarak nitel bir araştırma şeklinde yorumlamaya dayalı olarak irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Çokkültürlülük, Farklı Kültür, Çeviri, Toplumsal Uyum, Hoşgörü

Abstract
Multiculturalism is a term which emphasizes different cultures living together. Besides it has to be approached as a fact considering tolerating social differences and social rapport. Multiculturalism is a prescription which considers keeping complex social structures in the context of rapid changing world structure together. Different cultures should live together. The theory of multiculturalism aims at minimizing the conflicts between the groups which have to live together. Contemporary world and globalization enables different cultures live together thanks to economical, political, technological and cultural based migrations. Different cultural groups need to live in a single ground thanks to a common language. Hence, multiculturalism is nothing without the activity of translation. Translation both establishes a communication between different cultures and contributes to solve conflicts between societies. Translation has served as an artistic act solving problems between societies having different culture and languages. The action of translation has had a key role between groups that want to consider their differences. Multiculturalism and the act of translation are an indivisible whole. Translation is a linguistic communication tool which has ever served humanity. The fact of translation not only contributes to inter-social tolerance and rapport, but also modern living. This study emphasizes the contribution of translation to living of different cultures in tolerance and harmony in the context of multicultural society life. Besides, the historical fact of multicultural living will be studied contrastively. This qualitative study will focus on multicultural sociological linguistic communication.

Keywords
Multiculturalism, Different Culture, Translation, Social Harmony, Tolerance.